08 de març 2012

MANIFEST FUNDACIONAL MESA CIVICA (SANTA COLOMA DE GRAMENET)

MANIFEST DE LA MESA CÍVICA PER ALS SERVEIS PÚBLICS
Davant la crisi econòmica motivada per l’especulació del sistema financer, s’està produint un deteriorament que posa en perill les prestacions públiques com: la sanitat, l’educació, la justícia, el transport, els subministraments bàsics (aigua,llum,gas) , així com una vulneració dels drets laborals i socials que han estat conquerits gràcies a la lluita, a les mobilitzacions i la feina de treballadors/es al llarg de generacions, tenint en compte l’aportació econòmica que amb els recursos públics de l’Estat han ajudat a la seva creació i funcionament dels Serveis Públics.
Mitjançant les polítiques neoliberals de retallades imposades pels mercats estan aconseguint desmuntar els Serveis Públics que són els que garanteixen la igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania, donant lloc a situacions d’injustícia a l’hora d’accedir als mateixos, en la seva qualitat, en la reducció de la manera de prestacions, així com un perjudici en les condicions laborals per els treballadors públics.
El sistema públic garanteix l’accés a tota la ciutadania, sense exclusions, per altre banda aquest és més eficaç i surt més a compte que el sistema privat.
Els governs de Catalunya i de l’Estat Espanyol són avui, els responsables d’aplicar les condicions que imposen els mercat posant en marxa polítiques de privatització i de retallades en l’àmbit dels Serveis Públics i la despesa social. És necessari donar una resposta a l’intent de la dreta estatal i catalana per tal d’evitar que el gran capital surti beneficiat i que no sigui la classe obrera qui pagui la crisi.
Amb les esmentades polítiques s’està vulnerant part dels drets Universals reconeguts a la Declaració dels Drets Humans de la ONU en els articles següents:
Article 10.
Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justicia per un tribunal independent e imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions o per a l’examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.
Article22.
Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, mitjançant l’esforç nacional i la cooperació internacional, en funció de l’organització i els recursos de l’Estat, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables a la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva personalitat.
Article 23.
1-Tota persona té dret a una feina, a la lliure elecció de la feina, a condicions equitatives i satisfactòries de treball i a la protecció contra la desocupació.
2-Tota persona té dret, sense cap mena de discriminació, a igual salari per la mateixa feina.
3-Tota persona que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria, que li asseguri a ell/a així com a la seva família, una existència conforme a la dignitat humana i que serà completada, en el cas que sigui necessari, per qualsevol altre medi de protecció social.
4-Tota persona té dret a fundar sindicats i a sindicar-se per a la defensa els seus interessos.
Article 25.
1.Tota persona té dret a un nivell de vida adient que li asseguri a ell/a així com a la seva família, la salut i el benestar, i en especial l’ alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té igualment el dret a una assegurança en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa u altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents a la seva voluntat.
Article 26.
1- Tota persona té dret a l’educació. L’educació ha de ser gratuïta, als menys pel que fa a la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. La instrucció tècnica i professional haurà de ser generalitzada; l’accés als estudis superiors serà igual per a tothom, en funció dels mèrits respectius.
Article 27.
1- Tota persona té dret a prendre part lliurament en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar en el progrés científic i en els beneficis que d’aquest resultin.
Per tot el que s’ha exposat amb anterioritat, el conjunt de les entitats socials, sindicals i polítiques de la ciutat manifestem el més profund rebuig a aquestes polítiques de retallades i amb l’ànim de combatre-les es constitueix aquesta Mesa Cívica per als Serveis Públics per treballar de forma unitària, amb la finalitat de difondre i conscienciar a la població de la importància dels Serveis Públics, així com en coordinar les diferents accions i mobilitzacions a les que es cregui oportú participar i hagi consens per a aconseguir que es garanteixin la recuperació i el manteniment dels Serveis Públics.
Demanem al conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet es sumin a participar en defensa dels Serveis Públics i contra les retallades de drets socials, polítics i laborals, donant recolzament a aquest Manifest i a les accions que des de la Mesa Cívica es portin a terme, per a aconseguir una societat més justa amb unió de tots/es.

Junts ho aconseguirem!

Signatura entitats, sindicats i partits:

PRESENTACIO MESA CIVICAEl dia 7 de març a les 19 hores es va presentar a la Biblioteca Can Pexauet (Sala Joan Brossa) la MESA CÍVICA PELS SERVEIS PÚBLICS.

MESA integrada per sindicats,entitats, partits i asociacions de Santa Coloma de Gramenet amb l’objectiu de formar un bloc el màxim possible d’unitari i combatre amb la major eficàcia les polítiques econòmiques, socials i laborals dels governs de Catalunya i Espanya, dirigides pels grans capitals i els mercats,defensar als ciutadans/es de les retallades, el deteriorament dels serveis públics i preservar el benestar guanyat a força de reivindicacions i lluita.
La Mesa proposarà, participarà i s’adherirà a reivindicacions ciutadanes per tal d’adquirir més fortalesa a l’hora de contrarestar aquelles mesures que puguin perjudicar a les persones.
Funcionarà en comissions temàtiques (sanitat, educació, món laboral) per treballar en les problemàtiques existents en aquests àmbits.
Més endavant sortirà una nota de premsa i potser es farà una presentació oberta a tota la ciutadania.

¡Junts podem!

Organitzacions participen i d’altres donen el seu recolzament:
CC.OO, UGT, PSC,EUIA,PCPC,ICV,ERC
FAVGRAM, Coordinadora de dones, Asoc. de Fibromialgia i Fatiga Crònica, ASED,FAPAES,ACE,APMA,CASAL DE CUBA
(Dóna el seu recolzament CGT, resta per confirmar participació Gent de Gramenet)