26 de gener 2007

MOCIO PER LA MILLORA DELS SERVEIS DE RENFE RODALIES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA

No més CiU va donar suport a la proposta d'ICV-EUiA

Atès que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet constata una vegada més i vol denunciar les greus deficiències i incidències en el transport públic ferroviari i la manca d’informació a què RENFE sotmet els viatgers. Aquesta situació ha posat el servei de rodalies i regionals en una situació límit.

Atès que el cessament del gerent del servei de rodalies de RENFE a Barcelona no és sinó una cortina de fum per amagar el veritable problema d’uns serveis que aquest any seran utilitzats per 115 milions de persones, en el cas de rodalies, i per 12 milions en el de regionals. Mentre la demanda ha anat creixent, gairebé doblant la que hi havia quan es van celebrar els Jocs Olímpics, l’oferta ha romàs substancialment constant i sovint en pitjors condicions.

Atès que la situació actual, i des de fa temps, evidencia que a l’hora punta no es pot pujar als trens, les estacions són les mateixes de fa 30 o, a vegades, 50 anys. Algunes línies no han tingut grans inversions des de la seva inauguració ja fa més de cent anys. A la majoria d’estacions no hi ha personal ni taquilles, les màquines de validar no funcionen i sovint de nit estan tancades per la qual cosa els usuaris no es poden aixoplugar del fred. El millor adjectiu per qualificar el servei de rodalies de RENFE és el de desastrós. A regionals, encara que de forma menys accentuada, passa tres quarts del mateix.

Atès que la resposta sempre ha estat la de negar els problemes. Primer es va dir que no era veritat que els trens de rodalies patissin aglomeracions. Després que no era cert que la infrastructura ferroviària es trobés en males condicions o que faltessin trens. I finalment, es va rebutjar un pla d’actuacions urgents que va proposar el Diputat Joan Herrera.

Atès que RENFE és una empresa que es troba en fallida tècnica: el primer problema de RENFE és d’organització; el segon és de manca d’inversió en les vies actuals; i el tercer és la manca de capacitat i de freqüència en alguns trams. Si RENFE i ADIF han negat fins el final que hi haguessin problemes, com podem creure’ls ara ?

Atès que davant d’aquests fets, calen solucions urgents i radicals perquè la situació és d’una extraordinària gravetat. Els usuaris i usuàries estan farts d’aquesta situació.

Per totes aquestes raons exigim actuacions urgents per recuperar la normalitat en el servei i la confiança dels usuaris i usuàries.

Aquest Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal d’aquest Ajuntament que formuli i reclami, entre d’altres, les actuacions següents:

Primer.- És d’interès general que la línia d’alta velocitat arribi a Barcelona, però molt més important és que ho faci sense pertorbar el tren de la majoria, els serveis de rodalies i regionals.

Segon.- Reclamen una compensació pel mal servei. Cal que RENFE ofereixi una compensació global als viatgers. Alguns càlculs estableixen en 20 milions d’euros el preu de les jornades perdudes pels treballadors i treballadores degut als retards de RENFE des de l’1 de setembre.

Tercer.- Volem un servei d’informació eficient, fins ara inexistent, de forma que els usuaris i usuàries abans d’entrar a les estacions sàpiguen si el servei funciona correctament. En cas contrari, RENFE, en coordinació amb els altres operadors de transport púbic haurà d’organitzar, i si cal, proveir serveis alternatius.

Quart.- Demanem la creació de l’Oficina d’atenció al client. Cada estació ha de constituir-se en una oficina d’atenció al client amb un sistema àgil per canalitzar les reclamacions.

Cinquè.- Mentre esperem el resultat de les negociacions per fer efectiva la previsió de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per la qual els serveis de rodalies i regionals han de ser transferits a Catalunya, la Generalitat ha de passar a tutelar aquests serveis, ja que aquesta empresa, per si sola, ha demostrat la seva incapacitat per controlar la situació i per organitzar els serveis amb solvència.

Sisè.- Exigim que la millora de la xarxa actual passi a ser un assumpte prioritari. La Generalitat ha d’acordar amb el Ministeri un pla urgent d’inversions sobre la xarxa actual, a realitzar en el bienni 2007-2008, per recuperar els quinze anys de sequera inversora.

Setè.- Concretar les extensions de la xarxa a curt termini. A més de millorar la xarxa actual, hi ha les següents prioritats en les inversions a desenvolupar en els propers quatre anys en l’àmbit del servei de rodalies: tres desdoblaments, entre Montcada-Vic, Cerdanyola-Mollet i Arenys-Blanes; la construcció del primer tram de l’orbital ferroviària Mataró-Granollers, la construcció d’intercanviadors entre les xarxes de FGC i Renfe al Vallès, i entre les dues línies de Renfe a Baricentro i l’arribada del tren a Santa Coloma de Gramenet atès que més 15.000 ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat utilitzen els serveis de rodalies mensualment.

Vuitè.- Cal encarregar la compra de 40 trens de rodalies i 10 de regionals per superar les actual deficiències en el servei. És urgent la millora en els freqüències, les capacitats i els horaris d’aquest serveis.

Novè.- Donem suport a la proposta de creació d’una comissió d’usuaris i usuàries que segueixi el compliment del pla de xoc que ha presentat el Ministeri de Foment.

Desè: Donar trasllat traslladar d’aquesta Moció al Govern de l’Estat espanyol, al Ministeri de Foment, als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, al Govern de la Generalitat, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a RENFE, a ADIF i a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic.

DIUMENGE DIA 4 DE FEBRER: HA MORT PINOCHET. VISCA EL POBLE XILÉ!!!

CALÇOTADA DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SERRA DE MARINA, RIU BESÓS I CAN ZAM


DIUMENGE DIA 4 A LES 13 H: CALÇOTADA POPULAR AL MIGUEL HERNÁNDEZ.

CALÇOTS, VI, MONGETES I BOTIGARRA. 5 EUROS. ORGANITZA PLATAFORMA PER A LA DEFENSA DE LA SERRA DE MARINA, CAN ZAM I EL RIU BESÒS.

INTEGRAL SACRISTAN

El pasado 25 de Enero se realizó la presentación de Integral Sacristan.
INTEGRAL SACRISTÁN es un exhaustivo trabajo sobre la vida y obra de Manuel Sacristán Luzón, el más importante filósofo marxista español del siglo XX, formado por ocho documentales dirigidos por el realizador barcelonés Xavier Juncosa, a través de los cuales podremos aproximarnos a una gran parte de la historia político-cultural española de la segunda mitad del S. XX. Este trabajo es el resultado de más de cien entrevistas a personas que estuvieron vinculadas a Sacristán por motivos políticos, familiares, culturales o filosóficos. Entre ellos Rosa Rossi, Emilio Lledó, E. Casari, Jesús Mosterín, Javier Muguerza, José Luis Sampedro, Antoni Domènech, Francisco Fernández Buey, Félix Ovejero, Juan Ramón Capella, Gregorio López Raimundo, Santiago Carrillo, Joaquín Jordá, Antoni Gutiérrez Díaz o Martí de Riquer.
Acompaña a INTEGRAL SACRISTÁN un libro coordinado por el propio realizador, Joan Benach y Salvador López Arnal, que incluye cuarenta y tres breves ensayos sobre estos documentales y sobre diversos aspectos de la obra de Sacristán. También encontraremos por primera vez cinco documentos sonoros inéditos que recogen conferencias del propio Sacristán impartidas entre 1978 y 1983.
Miembro de la dirección del PSUC y del PCE en la clandestinidad, Sacristán desarrolló una intensa labor política en el frente universitario y cultural. A partir de finales de 1968, sus discrepancias con la línea oficial de estos partidos le llevaron a dimitir de todos sus cargos, aunque siguió en ellos como militante de base hasta finales de los años setenta. Junto a Giulia Adinolfi tuvo un papel fundamental en la formación de las Comisiones Obreras de la enseñanza y fue igualmente miembro del Comité Antinuclear de Cataluña(CANC), trabajando activamente hasta su fallecimiento en el seno del movimiento eco-pacifista y anti-OTAN.
Expulsado de la Universidad en 1965 por su militancia política antifranquista y comunista, Manuel Sacristán fue readmitido tras la muerte del Franco. Hasta su fallecimiento, en agosto de 1985, dirigió la cátedra de Metodología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona

IU RECLAMA QUE SE TIPIFIQUE COMO DELITO EL INCUMPLIMIENTO SISTEMATICO DE LA LEY DE RIESGOS LABORALES

Izquierda Unida ha presentado el día 22 de enero la proposición no de ley que su Grupo Parlamentario de IU-ICV ha registrado en el Congreso de los Diputados en la que reclama, entre otras medidas, una reforma del Código Penal para que incorpore tipificar como delito el incumplimiento "flagrante, sistemático y peligroso" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Según el texto de la proposición, la intención es que se aumente de esta manera la acción "coercitiva" sobre las empresas incumplidoras de la norma, las cuales en "demasiadas ocasiones burlan" las sanciones administrativas.
El coordinador ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo de IU, Javier Alcázar, encargado de presentar la iniciativa en rueda de prensa, apuntó que, aparte de esta medida, la proposición recoge otras seis, entre ellas que se garantice que la figura del fiscal provincial contra la siniestrabilidad laboral tenga equipos, así como recursos técnicos y humanos "suficientes", con dedicación "exclusiva".
La proposición pide también crear la figura del delegado sindical de Salud Laboral por provincias y sectores, en función del número de trabajadores y de la representación legal de las distintas organizaciones sindicales. Asimismo, pretende obligar a las empresas a declarar los recursos anuales invertidos en la adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en sus centros de trabajo.
Otro de los puntos habla de la pertinencia de impulsar e incrementar las dotaciones de la Inspección de Trabajo en la especialización de actuaciones de prevención de riesgos laborales, garantizando una permanente y sistemática comunicación e información "puntual" del resultado de las actuaciones entre la Inspección Laboral y la Fiscalía.
Propone también limitar "y en su caso impedir legalmente" el acceso a subvenciones públicas y a la participación en contratas públicas para aquellas empresas que incumplan de forma "reiterada" la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Plantea, además, la necesidad de impulsar el desarrollo y puesta en marcha del Proyecto de protocolo marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Interior, para investigación "eficaz y rápida" de los "delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores", así como la ejecución de las sentencias condenatorias, con la "adhesión de CC.OO, UGT, CEOE y el Consejo General de la Abogacía Española".
Javier Alcázar aprovechó la presentación para aportar una serie de datos en poder de IU, según los cuales cada día laborable pierden la vida cinco trabajadores, uno de ellos in itinere. A su juicio, aunque el Gobierno "hace esfuerzos", hay un incumplimiento "sistemático" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que hace necesario actuar "urgentemente".
El dirigente de IU añadió que las medidas recogidas en la proposición favorecen el trabajo que se está "haciendo ya" desde las instituciones. "Es necesario introducir más elementos garantistas para que la ley se cumpla. Parte de los beneficios de las empresas deben destinarse a más calidad y seguridad en el trabajo", subrayó.
Asimismo, denunció que aunque el país está creciendo "por encima de la media" de la Unión Europea, la riqueza creada se está "distribuyendo mal", al tiempo que aseguró que las familias están endeudadas en un "120 por ciento de sus posibilidades" y que el salario medio ha perdido en 2006 un 7,8 por ciento de poder adquisitivo.
Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, acusó al Gobierno de estar "obsesionado" por el superávit y el crecimiento económico, cuando su "prioridad debería ser pagar la deuda social y ecológica del sistema productivo".Además, habló de un modelo de desarrollo "injusto e insostenible" y agregó que el Gobierno tiene que atender "su deuda social y no tanto al superávit".
Recordó que IU ha presentado recientemente una propuesta para el reconocimiento subjetivo a la vivienda, así como otras sobre la eutanasia, el laicismo y la memoria y la posición del Gobierno respecto a la OTAN, y avisó de que estarán pendientes de la aplicación de la ley que limita la subcontratación. También apuntó que su grupo ha presentado una iniciativa parlamentaria sobre los mecanismos disciplinarios de la Guardia Civil y su desmilitarización.
Finalmente, reclamó que entre en vigor "cuanto antes" la Ley de Dependencia, porque hay "CCAA insolidarias, fundamentalmente del PP, que están poniendo obstáculos". Así, adelantó que IU-ICV va a presionar al Gobierno para que aplique esta ley de modo "ambicioso y universal".

LA MILITANT D’EUIA NEUS CATALÀ CANDIDATA AL PREMI ‘CATALÀ DE L’ANY’ 2006La militant d’EUiA, Neus Català, lluitadora antifeixista i única supervivent espanyola del camp de concentració nazi de Ravensbrük, és candidata finalista al premi del “Català de l’Any 2006” que organitzen conjuntament el Periódico de Catalunya i TV3.
El premi, que es lliurarà el proper 2 de Febrer, s’atorga a la persona més votada entre els 10 finalistes nominats per aquest any. Des del dia 8 de gener i fins el dia 31 es pot votar a través de la plana web www.tv3.cat/cataladelany/ o enviant un SMS al 7033 amb el text CATALA (espai) i el nom del teu candidat. Per a votar la Neus Català s’ha d’enviar un SMS que digui CATALA NEUS CATALA.
En aquesta setena convocatòria del premi “Català de l’any” també hi ha nominats, entre altres, Lluís Llach o Pepe Rubianes. Alguns dels guanyadors d’altres edicions son l’Ernest Lluch i Joan Manuel Serrat.
Esquerra Unida i Alternativa celebra que una persona com la Neus Català, representant indiscutible de la nostre memòria històrica, sigui una de les 10 finalistes al premi “Català de l’Any 2006”.

27 DE GENER JORNADA DE REIVINDICACIO DE LA MEMORIA HISTÒRICA I DE LA LLUITA ANTIFEIXISTA


Dissabte 27 de Gener hi haurà una concentració reivindicativa i de memoria de la lluita antifeixista a la ciutat.
D'ençà l'any 2001 quan un grup d'ultradreta va voler fer-hi un acte i va tenir la resposta multitudinaria d'entitats i organitzacions politiques d'esquerra. Cada any la Plataforma 27 de Gener promou diferents activitats. El 27 de Gener de 1939, es la data en que l'exercit franquista va entrar a Santa Coloma (Gramenet del Besós en el periode de la II República).

L'any 2004, una moció impulsada per EUiA i duuta al Ple Municipal per ICV-EUiA, va aprovar declara el 27 de Gener com Diada local de reivindicació de la memòria històrica.

FALLECE MIGUEL SARABIA SUPERVIVIENTE DEL ATENTADO A LOS ABOGADOS LABORALISTAS EN ATOCHA


Sarabia falleció el sábado 20 de enero, treinta años después del brutal atentado, cuando sólo quedaban cuatro días para homenajear a los compañeros asesinados en el atentado en Madrid.
Miguel Sarabia, uno de los abogados laboralistas supervivientes del asesinato de Atocha perpetrado por un grupo de extrema derecha en 1977, falleció a los 80 años de edad.Sarabia nació en La Rioja, estudió Derecho, era padre de dos hijos, militante activo de CC.OO. del PCE y de Izquierda Unida. Comprometido con la situación marginal madrileña, en los años 50 fundó, junto a Jaime Ballesteros, un colegio en los suburbios del barrio madrileño de Usera, donde daba clase a niños y adultos, que compaginaba con su trabajo de abogado.
Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 1977, cuando nueve personas fueron ametralladas por un grupo de extrema derecha en el número 55 de la madrileña calle de Atocha, en un despacho de abogados laboralistas de CC.OO. y vinculados al Partido Comunista de España, cuando todavía era ilegal en España. Los autores materiales del atentado terrorista formaban parte de la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) y mataron a cinco personas, Ángel Rodríguez Leal, Luís Javier Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y Francisco Javier Sauquillo y dejaron heridas a cuatro para posteriormente darse a la fuga.Miguel Sarabia Gil, es uno de los últimos supervivientes a la matanza, cuyo trigésimo aniversario tendrá lugar el 24 de enero.
Este año la conmemoración tendría un especial recuerdo por tratarse del 30 aniversario, pero además, añadirá la amargura de sumar a Miguel Sarabia a la lista de los desaparecidos, ya que él mismo, siempre acudió a la cita que homenajeaba a sus compañeros.Izquierda Unida quiere trasladar el pésame a la familia y recuerda a Sarabia como un luchador incansable por la democracia, la libertad y por los derechos de los trabajadores.

15 de gener 2007

ENTREVISTA A JORDI MIRALLES (DIARI EL PUNT 1-1-07)«A EUiA, abans que Interior, volíem una tercera conselleria, de caràcter social»
EUiA aparca la reivindicació de tenir un conseller per «no posar en risc» la reedició del tripartit. Miralles no està satisfet amb la no-paritat del govern, tot i que a ICV-EUiA hi ha dones «a l'alçada» de Saura i Baltasar.

Encara no sap si IU i ICV es presentaran plegats a les espanyoles.

-ICV ha renunciat a la tercera conselleria que li tocaria, després del creixement electoral, perquè seria per a EUiA?
-«Ni EUiA ni ICV volíem posar en risc en cap moment la reedició del govern d'esquerres, tot i que mereixíem tenir més representació, perquè així ho havien demanat els ciutadans a les urnes. Garantir una majoria d'esquerres passava per davant de tenir un tercer conseller. No era tan prioritari, tot i que sí molt important...»
-Vol dir que ho van imposar el PSC i ERC i que Saura no va poder fer res perquè EUiA tingués un conseller?
-«ICV també defensava, com EUiA, que el creixement electoral havia de comportar un augment de responsabilitats si es feia el govern d'entesa. Però quan ens vam posar a negociar, el PSC i ERC ja havien marcat el terreny de joc prèviament i havien acordat reduir les conselleries de 17 a 14. La part damnificada vam ser la part petita d'aquest acord de tres. I ens vam haver de mantenir en dues conselleries, tot i que ampliant les responsabilitats. No són els ciutadans qui ens han negat tenir una tercera conselleria sinó que ho han decidit el PSC i ERC, tot i l'evidència que nosaltres havíem crescut i ells havien perdut vots.»
-Vostè va pactar amb Saura, abans de les eleccions, que EUiA estaria «representada suficientment» si es reeditava el tripartit. Se sent ben representat? El pes institucional és encara molt desigual...
-«Hem cobert una part del compromís: EUiA ha doblat el nombre de diputats, d'un a dos. I un fa de secretari tercer de la mesa del Parlament i l'altra de portaveu adjunta del grup parlamentari. Tenim responsabilitats en les dues conselleries. I un senador. Ens sentim molt còmodes, també amb la representació en el govern. Saura i Baltasar són els dos consellers que hi havia en l'anterior govern i que havien fet molt bona feina, tant l'un com l'altre. Són també els nostres consellers. Si s'hagués obert la possibilitat de la tercera conselleria hauríem d'haver discutit i negociat si hauria estat per a EUiA.»
-Així que, a canvi de tot això, ja renuncien a tenir cap conselleria durant tota la legislatura...
-«Això és competència del president de la Generalitat, que és qui destitueix i nomena els consellers. No hi haurà altres majories que trenquin el govern d'entesa, ni s'avançaran les eleccions.»
-Quin sentit té ajuntar Relacions Institucionals i Participació amb Interior? EUiA ho va veure clar?
-«Això ja és una realitat, per tant ara l'hem d'assumir amb responsabilitat, en totes les dimensions. A EUiA, abans que Interior, volíem una tercera conselleria, de caràcter social. Però això, un cop no ha estat possible perquè el PSC i ERC ja havien acordat una altra cosa, es queda en una simple proposta de nit electoral. I ara ens impliquem en la seguretat.»
-Vostès són els que reclamaven la paritat home-dona amb més força, els que més s'omplien la boca en campanya, però són els que menys han fet perquè hi hagi conselleres en el govern.
-«No s'ha fet bé, no estem gens satisfets. Però quan tens pocs espais és més difícil. Nosaltres intentem garantir que quan tenim dos espais hi posem un home i una dona, com en la junta de portaveus del Parlament. Però si a la mesa tenim només un lloc, només podem posar un home o una dona. CiU té dos espais i hi ha posat dos homes. No estem satisfets, però des del govern d'entesa volem elaborar una llei per garantir la paritat en l'àmbit institucional.»
-ICV-EUiA té dues conselleries: no han estat capaços de posar un home i una dona? Necessiten una llei?
-«Haver escollit Saura i Baltasar té a veure amb la representació política i amb la gestió feta: hi ha continuïtat, una actualització dels dos consellers.»
-Està dient que no tenen dones a l'alçada de Saura i Baltasar, que facin les mateixes polítiques?-«No. Sens de dubte, hi ha dones que estan a l'alçada, companyes preparades que ja estan abordant responsabilitats en el món local i en el partit. En prenem nota. La dinàmica, però, quan només ens corresponien dues conselleries era una altra: és obvi que Saura, com a cap de llista, n'havia d'assumir una i a l'altra, si volíem donar continuïtat a les polítiques de Medi Ambient i Habitatge, havia de ser per a Baltasar.»
-En el cas que vostès haguessin tingut la tercera conselleria haguessin escollit una dona?
-«Això és política-ficció. Ho hauríem d'haver discutit.»
-No sap, si haguessin tingut tres conselleries, si com a mínim haurien escollit una dona?
-«No havíem pensat en qui perquè el que estàvem discutint era el què.»
-ICV i Izquierda Unida comparteixen grup al Congrés, però les relacions no passen pel seu millor moment. Sobretot des que Iniciativa ha firmat un conveni de col·laboració amb Los Verdes. S'han plantejat, IU i EUiA, la possibilitat de presentar-se en llistes separades d'Iniciativa en les eleccions estatals?-«De moment tenim acordat anar junts en les catalanes i les municipals. No n'hem parlat encara, de les estatals. Tot i que creiem que presentar-nos en coalició en tot l'últim cicle electoral va ser un èxit.»
-Què li sembla la proposta de Baltasar de limitar a 80 km/h la velocitat a l'àrea metropolitana per reduir la contaminació?
-«Ho estem estudiant. Pensem que contribuiria a reduir la contaminació, però és necessari que, amb la mateixa intensitat, també fem promoció del transport públic, sobretot el ferroviari. No es tracta només de contaminar menys, sinó també d'arribar a lloc quan toca. I això només es fa traient cotxes i camions i promocionant el tren, el transport col·lectiu.»
-Se sent més còmode amb Montilla de President que amb Maragall?-«Són maneres diferents de governar, de comunicar, de gestionar. No és ni millor ni pitjor, sinó diferent. Ara els catalans ens valoraran pel que fem i no pel que ens passa. Les corones d'espines i els Dragon Khans quedaran a les hemeroteques.»
ALBERT SEGURA

EUiA PRESENTA LA CAMPANYA DE CREIXEMENT ‘SEMPRE A L’ESQUERRA!’


El coordinador general d’EUiA, Jordi Miralles, acompanyat per la responsable de Comunicació, Rut Garrido, van presentar el passat dilluns dia 8 de gener en roda de premsa la campanya de creixement i extensió d’EUiA “Sempre a l’esquerra!”.
Garrido ha explicat que l’organització pretén, amb aquesta campanya, portar a terme 200 actes amb l’objectiu de “seguir reivindicant aspectes com la memòria històrica, el republicanisme o la pau en conflictes com el d’Euskadi i Palestina i denunciar la precarietat laboral i el canvi climàtic, a l’hora que sumem suports de gent que se sent a prop nostre i vol col·laborar amb EUiA”.
En aquest sentit, Miralles ha incidit en el fet que “Sempre a l’esquerra!” no és un lema més de campanya, “és una definició del que som. Estem a l’esquerra de l’espectre polític, del govern i de la nostra coalició”.
També ha dit que EUiA necessitava una campanya com aquesta “per poder reprendre l’activitat social, sense deixar de banda el creixement institucional. Volem obrir-nos a la gran família roig-i-verda, acostar-nos més a les gairebé 300.000 persones que ens han votat en les darreres eleccions. Hem sembrat políticament i ara és moment de collir organitzativament”. En aquest sentit, el coordinador general d’EUiA ha explicat que es demanarà a cada un dels afiliats que n’aconsegueixi afiliar un altre per fer que, un cop acabi la campanya, EUiA passi a tenir de 4.000 a 8.000 afiliats.
Cartells, pancartes, díptics, enganxines i pins són alguns dels materials que s’han editat en motiu de la campanya “Sempre a l’esquerra!”, que durarà fins el pròxim estiu.

10 AÑOS DE LA WEB WW.REBELION.ORG: ENTREVISTA CON PASCUAL SERRANO


En septiembre de 1996 se presentaba en un pequeño espacio de la Fiesta del PCE Rebelión.
org, un proyecto de agencia de noticias que pretendía nutrir de información a los medios alternativos. Diez años después el diario digital Rebelión se ha convertido en un referente de la información crítica y alternativa a los mass media en la Red, así como una de las páginas más consultadas. Su coordinador, Pascual Serrano, también asesor editorial de Telesur –televisión impulsada, entre otros, por el Gobierno de Hugo Chávez–, explica en esta entrevista sus orígenes y desarrollo.

– En los inicios de Rebelión, ¿con qué objetivo nace? ¿Qué tipo de publicación era en el momento de su creación?
–Lo que ahora parece muy evidente para todo el mundo hace diez años no lo era. Al principio, la idea era crear una agencia de prensa alternativa dirigida fundamentalmente a radios libres, televisiones comunitarias y medios alternativos en general. En aquella época, hace diez años, las
páginas web apenas si estaban desarrolladas y no preveíamos lo que iba a pasar en los años siguientes con este medio, así que tampoco nos imaginábamos en qué tipo de medio se acabaría convirtiendo Rebelión.
– ¿ Cuáles fueron los momentos clave o decisivos que determinaron el rumbo que iba a tomar?
– Sin duda, un momento clave es cuando se dispara el uso de In t e rnet y de las páginas web. No pensábamos que iba a ser un medio de uso habitual y pronto lo empezó a ser.
Es precisamente el momento de la revolución de las páginas web como fuente de información. También veíamos que cuantas más noticias publicábamos en la web más gente entraba. Al principio no pensábamos que tendría carácter diario, aunque la entrada cada vez más masiva de
lectores nos fue haciendo cambiar de idea hasta el año 2004, cuando pasa a ser definitivamente un boletín diario.
Antes funcionaba como una agencia normal de noticias; es decir, que se actualizaba a cualquier hora, en el momento en que nos llegaba la información. La noticia aguantaba dos días y luego iba al archivo para hacer posible una renovación continua de los contenidos. Con el
tiempo, decidimos establecer el formato diari o, y cada día se pro0graman los contenidos que van a publicarse. A las siete de la mañana aparecen visibles al público y a las 9 cerramos la portada, aunque se puede vo l ver a abrir después si hay algo importan t e.
– Del equipo que inicialmente impulsó el proyecto, ¿ cuán -
tos quedan hoy?
– Hace diez años, cuando presentamos el proye c t o, éramos
6 ó 7 personas, de las cuales quedamos sólo dos: yo y
el informático. Actualmente somos entre 13 y 14 personas
coordinando los contenidos.

VENEZUELA: HACIA EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI


Chávez decide nacionalizar el sector eléctrico y de telefonía

TeleSur

Chávez informó que pedirá ante la Asamblea Nacional una "Ley Habilitante" que le confiera poderes para legislar en un amplio número de materias, donde se incluye la nacionalización de los sectores de electricidad y telefonía, y el fin de la autonomía del Banco Central de Venezuela.
El presidente Venezolano, Hugo Chávez, anunció este lunes la nacionalización de un conjunto de empresas estratégicas de electricidad, agua y telefonía en Venezuela, entre la que destaca la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), la más importante del país suramericano.
''Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción,'' dijo durante el acto de juramentación de de sus 27 ministros y el vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, para el sexenio 2007-2013.
Dirigiéndose al recién juramentado vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez Araque, el presidente Chávez giró instrucciones. ''La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) nacionalícese, señor vicepresidente, la nación debe recuperar la propiedad de los medios estratégicos, de soberanía, de seguridad y de defensa,'' insistió.
CANTV, cuyo socio estratégico es la estadounidense Verizon, fue privatizada en 1991, y es la mayor firma de telecomunicaciones en el país
Así mismo, anunció una ''profunda reforma'' de la Constitución y que pedirá a la Asamblea Nacional una ''Ley Habilitante'', que en un período aproximado de un año, le permitirá legislar sobre una amplia gama de materias, entre las que destaca, el fin de la autonomía del Banco Central de Venezuela.
''El Banco Central no debe ser autónomo, ésa es la tesis neoliberal'', aseguró Chávez, tras juramentar su nuevo gabinete.
''Así como (la estatal petrolera) PDVSA dependía de allá (Washington), el Banco Central dependía de allá'', añadió.
El mandatario venezolano, quien será investido el miércoles, explicó que la ''Ley Habilitante'' servirá también para que se elimine el control que tienen algunas petroleras extranjeras en el proceso de mejoramiento de los crudos extrapesados de de la faja petrolífera del río Orinoco.
''Un año es un tiempo prudencial'', para la aprobación de esa Ley Habilitante y señaló que de esa ley se derivarán otras en materia económicas, social, seguridad y de defensa.
Dentro de la ''profunda reforma'' de la Constitución venezolana que anunció el jefe de Estado venezolano, está la creación de la ''República Socialista de Venezuela'', en sustitución del nombre oficial de ''República Bolivariana de Venezuela'' que fue adoptado con la nueva Constitución de 1999.
En un discurso pronunciado tras tomar juramento a los ministros de su nuevo gobierno, Chávez comentó también la necesidad de retomar el control de otros sectores que fueron privatizados antes de 1999, cuando él llegó al poder, aunque no dió detalles al respecto.
Cinco líneas de acción
El jefe de Estado venezolano anunció cinco líneas principales para su nuevo mandato. La primera de ellas, la Ley Habilitante, definida como ''madre de las leyes revolucionarias'', que, según dijo, ya está listo el documento para ser enviado a la Asamblea Nacional.
La segunda fue identificada como la reforma socialista constitucional, ''rumbo a la República Socialista de Venezuela'', que abarcará modificaciones de leyes como el código de comercio, aprobado en 1904 y reformado en 1955, el cual calificó como ''meramente capitalista''.
Como tercer lineamiento, definió la realización de una jornada nacional denominada ''Moral y luces'' a realizarse este año, con la finalidad de continuar desarrollando la educación popular.
El cuarto fue denominado ''nueva geometría del poder'', encaminado a terminar con la existencia de regiones apartadas, olvidadas y atrasadas.
Como quinto aspecto orientó lo que denominó ''la explosión revolucionaria del poder comunal'', para ''trascender lo local y crear por ley una especie de confederación de consejos comunales, hacia un estado comunal''.
Cambios positivos
El analista político Alberto Aranguibel, explicó en exclusiva para TeleSUR que los anuncios realizados este lunes por el presidente venezolano, Hugo Chávez, son ''sumamente importante para los venezolanos'', en especial por los proyectos de nacionalización de empresas de carácter estratégico para Venezuela.
Aranguibel también calificó como ''importante'' el anuncio realizado por el presidente Chávez sobre de la revisión de la autonomía del Banco Central.
Explicó que, con toda seguridad, Chávez enfrentará presiones para llevar a cabo sus planes nacionalizadores, pero en menor medida que con la nacionalización de Pdvsa, que le costó el golpe de Estado el pasado 2002.
Destacó que dentro de los cambios más importantes que el gobierno pretende realizar a la Constitución, destaca la reelección indefinida.
''Uno de los aspectos fundamentales sería el tema de la reelección indefinida (...) ese es uno de los temas más álgidos pero que con toda seguridad vamos a avanzar de manera más sustantiva'', aseveró.
Con respecto a la decisión del primer mandatario venezolano de no renovarle la concesión al canal privado RCTV, Aranguibel explicó que ''de ninguna manera se está cerrando el canal''.
''Cuando es otorgada la concesión, hace 25 años, fue un acto unitario del Estado venezolano, en el cual el Estado puede revocarla o renovarla, porque está haciendo una concesión provisional para el uso de un espacio del espectro radioeléctrico'', explicó.
''Lo que sucede con RCTV es simplemente que se está revocando una concesión, después de 25 años, que no ha sido honrada (...) pues de las doce condiciones que pone la ley de telecomunicaciones venezolana para hacer la revocatoria, siete han sido violadas, por lo menos desde hace diez años, por Radio Caracas Televisión'', subrayó.
Opinó que el tema de la no renovación de la concesión, ha sido calificado de ''dictatorial y tiránico'' por algunos sectores que quieren hacer ver que el tema es un asunto político para ''descalificar al presidente Chávez'', fustigó.
El analista calificó como positivo los cambios ocurridos dentro del gabinete ministerial del presidente Chávez y consideró que el reto más importante que tiene este nuevo gobierno es ''el de la profundización del socialismo y del proceso revolucionario.''

MANIFEST EN CONTRA DEL "PROJECTE DE LA LLEI DE LA MEMORIA HISTORICA "


Les entitats sotasignants, totes elles vinculades directament a la recuperació de la memòria històrica i democràtica, amb seu social en diferents localitats de l'Estat espanyol, un cop analitzat el contingut de l’anomenat "PROJECTE DE LLEI PER LA QUAL ES RECONEIXEN I AMPLIEN DRETS I S'ESTABLEIXEN MESURES EN FAVOR DELS QUI VAN PATIR PERSECUCIÓ O VIOLÈNCIA DURANT LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA", que el govern espanyol ha fet arribar recentment al Congrés dels Diputats, manifestem:

- Que reclamem un projecte de llei en què es declari de manera expressa la il·legalitat de la dictadura de Franco originada per un cop d'estat contra un govern legítim, democràticament constituït.

- Que, en conseqüència, han de deixar-se sense validesa legal les decisions repressives derivades de l'entramat jurídic del franquisme. Reclamem l'anul·lació dels judicis sumaríssims.

- Que és necessari un reconeixement legal de totes les víctimes que van patir l'acció repressiva del règim de forma directa a l'interior, o que van haver de quedar-se forçosament en l'exili.

- Que saludem i donem suport a les iniciatives que fins ara s'han pronunciat en aquesta línia i que es concreten en les següents:

- Esmena a la totalitat amb text alternatiu d'IU-ICV-EUiA.
- Esmena a la totalitat amb text alternatiu d’ERC.
- Informe NIZKOR: "Entre la covardia moral i la il·legalitat".
- "Declaració de 13 Punts Mínims per al debat de la Llei de la Memòria".
- Informe d'Amnistia Internacional sobre el deute pendent amb les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme.

- Que donem suport a altres propostes de caràcter unitari que puguin sorgir en la línia d'aquest Manifest.

- Per tot això, vam rebutjar el contingut d'aquest projecte de llei i vam sol·licitar que es reelabori de manera participativa, tenint en compte les propostes consensuades pel conjunt d'entitats que ens dediquem a la recuperació de la memòria històrica i democràtica a tot l'Estat.

De la mateixa manera, fem una crida a totes les entitats i organitzacions a donar suport a aquest Manifest i instar a les coordinadores territorials a realitzar una trobada de caràcter estatal per a unificar propostes i plantejar les actuacions unitàries que es considerin necessàries.

EL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA FA BALANÇ DE LA TASCA REALITZADA AL LLARG DEL MANDAT


El Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Santa Coloma ha encetat l’any 2007 proposant una jornada de treball i avaluació del mandat 2003-2007.
Abans de començar aquesta legislatura, la coalició va comptar amb la participació de la gent per a l’elaboració del programa electoral. També van ser de gran valor les aportacions realitzades per aprovar el PAM (Programa d’Actuació Municipal).
Al llarg de tota la legislatura les aportacions en temes de ciutat han estat cabdals per configurar una posició com a grup municipal. Havia arribat l’hora de fer una valoració col·lectiva de la feina feta durant aquests quatre anys, i de reflexionar sobre l’aportació d’ICV-EUiA al conjunt de la ciutat, tant des de l’Àrea de Benestar i Solidaritat com des del govern municipal.
Properament es penjaran les conclusions d’aquesta trobada celebrada el passat 10 de gener a la Sala de plens de l’Ajuntament.