31 de gener 2006

STOP BOLKESTEINMOCIÓ PER A LA RETIRADA DE LA DIRECTIVA RELATIVA AL MERCAT INTERIOR DE SERVEIS (DIRECTIVA BOLKESTEIN) QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA-EPM GENER DE 2006

MOCIO VOTADA A FAVOR PEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA, EN CONTRA PEL PSC (QUE VA PRESENTAR UNA DIFERENT) I EL PP, I L'ABSTENCIO DE CiU

Davant la proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa al mercat interior de serveis, coneguda com a Directiva Bolkestein.

Des del convenciment que cal avançar en la creació d’un mercat interior de serveis per tal d’afavorir el creixement econòmic, la creació d’ocupació i la cohesió social a Europa, d’acord amb els objectius definits a Lisboa 2000.

Atès que cal treballar a favor d’un procés d’harmonització del dret aplicable als serveis, tenint en compte les particularitats de cada sector i del seu impacte.

Atès que els serveis públics o d’interès general han de quedar exclosos de l’àmbit d’aplicació de la proposta de la directiva i que és necessària l’adopció d’una directiva-marc, o una llei europea com s’invita en l’article III-122 del Tractat pel que s’estableix una Constitució pera Europa.

Atès que per raons d’interès general, cap directiva que tingui per objecte desenvolupar el mercat interior, pot aplicar-se a les professions jurídiques reglamentades, als serveis culturals i de l’audiovisual, als serveis sanitaris, als transports, a l’educació i al serveis socials.

Atès que cal garantir la qualificació, la qualitat dels serveis i protegir els drets dels consumidors.

Atès que la directiva fa ús del principi d’origen i atenent a les diferents legislacions dels països que conformen la U.E., i que aquest fet comporta un risc evident de dumping social i jurídic que afavoriria la competència deslleial i la baixa qualitat dels serveis oferts.

Atès el reconeixement de les qualificacions professionals, els drets dels treballadors, els drets socials i els drets dels consumidors.

Atesa la prioritat dels instruments comunitaris sectorials per sobre de la directiva relativa als serveis.

El Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Mostrar el nostre rebuig a l’actual proposta de Directiva sobre el mercat interior de serveis.

SEGON: Instar al Govern de l’estat a defensar la creació d’un mercat comú de serveis que mantingui el model social europeu, i per tant, reconsiderar en profunditat les implicacions del principi de país d’origen.

TERCER: Exigir al Govern de l’estat que garanteixi els serveis públics i d’interès general, reforçant el control de la qualificació professional dels prestataris i de la qualitat dels serveis oferts, i per tant, d’aquesta manera protegir els drets socials i els drets dels consumidors.

QUART: Traslladar aquest acord al President del Govern de l’estat i als Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat.

Santa Coloma de Gramenet, gener de 2006

ADEU-SIAU FORUM GRAMALa revista Forum-Grama dijous 26 de Gener va fer l'acte de presentació del número 100 i el seu comiat, després de gairebé 10 anys de ser-hi una veu pròpia e independent dins els mitjans de comunicació de la ciutat

Adéu-siau Forum-Grama

Dijous 26 de Gener es va fer la presentació del número 100 de la revista Forum-Grama a Santa Coloma de Gramenet i també va ser un acte de comiat, doncs aquesta publicació ens deixa. El seu director en Jaume P.Sayrach, al costat de tot l’equip de redacció, en la seva majoria joves de vint anys, va expressar els motius que els porten a tancar el projecte, alguns d’ells molt personals, final d’una etapa, d’altres prioritats. Però, jo voldria esmentar i subratllar altres que donen en el moll de l’ós de la realitat social i ciutadana de Santa Coloma. Per un costat, en Sayrach deia, la manca de recolzament de les administració local, i altre la no implicació dels ciutadans/es en projectes comuns.
Tots dos arguments beuen de la mateixa font, i es com l’ou i la gallina, que és primer, es desmobilitza, no creient en espais de contacte ciutadà o el ciutadà no es mobilitza i no els crea. És fàcil fer recaure en l’Ajuntament que no hi hagi una política de participació ciutadana que ajudi a donar veu a aquells que la tenen i la volen tenir, és fàcil però també es una obligatorietat per part de tots/es de fer-ho, tan debò ho féssim més, i aquí esta “ l’ou”.Ho fem de forma suficient, reiterada, amb arguments i de forma unitària i massiva?, la meva opinió es que no, no complim tots els criteris i així n’és més fàcil que en el desert de la ciutat, les gotes de pluja no facin un llac.
Hi ha qui pretén parlar de Participació Ciutadana, com un titular, com una arma llancívola que legitima actuacions poc participades i consultades, això genera desconfiança en aquests instruments. Resten pocs espais de contacte i de posar en comú com vivim, com volem viure i quina ciutat volem, la xarxa ciutadana s’afebleix i la ciutadania es més inconnexa, llavors els tòpics, els rumors, la premsa groga i els butlletins oficials són els que tenen el poder de la comunicació.
Dijous 26 de Gener, a la Biblioteca Central érem més de 300 persones, si poguessin comptar amb tots nosaltres com actiu tots els dies de l’any, potser aquest acte hauria tingut un altre sentit.
Des d’aquest dijous Santa Coloma és més desert, adéu-siau Forum-Grama, i moltes gràcies a tot l’equip que l’ha fet possible en aquests darrers deu anys.

Àngel Pla Reche
Subscriptor de Forum-Grama
Regidor d’ICV-EUiA

MOCIO 75 ANIVERSARI II REPÚBLICA

MOCIÓ D’IMPULS DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA I RECONEIXEMENT DE LA II REPÚBLICA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET AL PLE MUNICIPAL DE GENER DE 2006

Aprovada amb els vots favorables d'ICV-EUiA, PSC i CiU, i el vot contrari del PP

Atès que durant els primers anys de l'anomenada transició, la memòria històrica i la veritat dels fets de la Guerra Civil i la repressió subsegüent, que havien estat sistemàticament negades pel franquisme, van ser obviades i silenciades. Ni que només fos per aprendre la lliçó d'allò que mai no hauria de tornar a passar, hauríem de fer l'acte de justícia històrica de recordar i, si cal, homenatjar, aquelles persones que s'ho mereixen. Un acte així no causarà cap víctima i, en canvi, servirà per rescabalar les persones que van ser víctimes de l'odi desfermat per la repressió i que, tot i el temps transcorregut, ho continuen sent. No podem permetre que quedin en l’oblit les més de 30.000 persones afusellades a Espanya en les fosses del silenci. I tampoc, podem permetre que quedi en l’oblit el paper que la societat i al front de la mateixa, els nostres alcaldes de la República varen jugar, en l’avanç en la transformació de la nostra societat, en defensa de les llibertats individuals i col·lectives i per la justícia social.

Atès que el 9 de desembre de 1931, les Corts republicanes van promulgar la Constitució més avançada del seu temps, que en l’article primer definia a l’Estat espanyol com “una República democràtica de treballadors de tota classe, que s’organitza en regim de llibertat i de justícia”. La II República va aixecar l’ànim del poble amb un programa alternatiu a la vella Espanya cacic de la Restauració, amb un programa de canvi social basat en la reforma agrària i el protagonisme del moviment obrer, la separació de l’Estat i de l’església, el control democràtic dels cossos armats, una ambiciosa feina educativa i cultural i una resposta política a la pluralitat nacional de l’Estat espanyol reconeixent els Estatuts d’Autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. Entre els principals avanços, la República va obrir la porta a la participació política de les dones, que van conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci. La República es una forma d’estat que els ciutadans es van dotar de manera democràtica, i que va ésser truncada pel cop d’estat del 18 de juliol de 1936, encapçalat, entre d’altres, pel General Francisco Franco.

Atès que les pràctiques obstruccionistes fetes per uns governs o altres de la transició ençà, especialment intensificades en els darrers vuit anys del govern del PP, posen de manifest l'extrema debilitat de la cultura democràtica a Espanya. Fins avui dia s’ha institucionalitzat la desmemòria, l’oblit de la tradició democràtica i els seus protagonistes. L'Estat espanyol no ha adoptat cap mesura per revisar i anul·lar els processos vergonyants que van conduir a l'execució a milers de ciutadans durant la Dictadura. La memòria dels afusellats i en defensa del govern de la República, legítimament constituït pel vot popular, ha estat bandejada durant tots aquests anys de «democràcia baixa».

Atès que el Govern d'Espanya encapçalat per José Luis Rodríguez Zapatero, amb el suport del Congrés dels Diputats, s'ha compromès en el seu mandat refer la memòria històrica dels perdedors de la guerra civil. S'està fent en una comissió interministerial, presidida per Maria Teresa Fernández de la Vega, creada per a l'estudi de la situació de les víctimes de la guerra civil i del franquisme, es contemplen actuacions específiques que permetin donar el degut reconeixement a les víctimes del franquisme.

Atès que el govern catalanista i d’esquerres de la Generalitat de Catalunya en el seu Acord del Tinell es compromet a recuperar la memòria històrica i impulsar el Memorial Democràtic. Aquest compromís s’ha anat executant des del Departament de Relacions Institucionals i Participació, encapçalat per Joan Saura, concretant-se avui dia en la presentació de l’avantprojecte de llei per la creació del Memorial Democràtic i, des de l’any 2005, l’ordre de subvencions per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria democràtica.
Atès que avui en dia moltes persones grans que van viure aquella etapa esperançadora, i que van combatre a la cruel guerra civil, segueixen amb nosaltres. Van patir també quaranta anys de dictadura, privades de llibertats i drets bàsics, i amb l’arribada de la democràcia han hagut d’esperar que se’ls comenci a reconèixer la lluita i defensa del Govern legítim de la República que representava la voluntat majoritària de la ciutadania de l’Estat espanyol.

Atès que des del convenciment que la democràcia requereix l’accés dels ciutadans al coneixement històric com a única garantia de respecte a la pluralitat de memòries, per la qual cosa aquest és un dret civil que les institucions han de garantir i promoure i atès que enguany s’esdevé la commemoració del 75è aniversari de la II República

El Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposen al Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’adopció dels següents acords:

Primer: Reiterar la condemna a l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936, contra el poble i el govern legítim de la II República espanyola.
Segon: Saludar i recordar la II República Espanyola, en el seu 75è aniversari, i el gran llegat que suposa per a les nostres generacions.

Tercer: Fer un homenatge públic coincident amb el 75è aniversari de la II República als membres de la corporació dels Governs Municipals de la II República, i promoure accions per la recuperació de la memòria històrica que va suposar la seva valuosa tasca.

Quart: Impulsar la creació d’una comissió específica en la qual hi siguin representats col·lectius associats i persones del municipi relacionades amb l’àmbit de la cultura i la història, que proposi i endegui accions commemoratives, de recerca i documentació, de difusió i homenatge d’aquest aniversari.


Santa Coloma de Gramenet, gener de 2006

21 de gener 2006

FRONT FLUVIAL DEL RAVAL


FRONT FLUVIAL DEL RAVAL
VEÍ/ VEÏNA: I TU QUE PENSES?


DIVENDRES 27 DE GENER 19:30H. CENTRE CÍVIC DEL RAVAL (c/MONTURIOL, 20)
CONVOCA:ICV-EUiA