30 de setembre 2008

"TESTIMONIS DE L'OBLIT; L'ESPERA DEL POBLE SAHRARUÍ A L'EXILI"


PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "TESTIMONIS DE L'OBLIT; L'ESPERA DEL POBLE SAHRARUÍ A L'EXILI" DE PAU COLL I PROJECCIÓ DE FOTOGRAFIES DEL COL.LECTIU RUIDO PHOTO.

Dijous 2 d'octubre a les 8 h del vespre a la Biblioteca Central.

COL.LABOREN: Gramenet Imatge Solidària, el Col.lectiu Ruido Photo i
l'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS)

29 de setembre 2008

7 D'OCTUBRE JORNADA CONTRA LA PRECARIETAT: GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA PRESENTA UNA MOCIÓ AL PLE


MOCIÓ DE SUPORT A LA JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DIGNE QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET AL PLE MUNICIPAL DE 29 DE SETEMBRE DE 2008
Atès que el 7 d'octubre de 2008 el moviment sindical organitzarà una Jornada Mundial pel treball Digne que té com a objectius la universalització dels principis i drets fonamentals del treball (OIT, 1998) i del treball digne, el compliment dels Objectius del Mil.lenni de Nacions Unides com a mitjà per combatre la pobresa i la desigualtat, i el foment de la solidaritat internacional.
Atès que és important que cada país, cada localitat, es manifesti en el seu territori i concreti què vol dir treball decent, treball digne, com un element reivindicatiu propi i de solidaritat amb totes les persones treballadores.
Atès que a Catalunya i Espanya la lluita pel “treball digne” (dignament retribuït, amb drets i protecció social) se centrarà en l’eliminació del treball no declarat i la reducció de la temporalitat i la sinistralitat laboral.
Atès que en ocasió d’aquesta jornada, les organitzacions sindicals catalanes CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya i USOC, conjuntament amb les respectives confederacions i amb la Confederació Europea de Sindicats (CES), exigeixen el dret a un treball digne arreu del món d’acord amb els paràmetres establerts per l’Organització Internacional del Treball (OIT): treball amb contracte, salari digne, protecció social bàsica, drets sindicals i dret al diàleg social.
Atès que el Pla d’Actuació Municipal proclama que la transformació que experimenta Santa Coloma de Gramenet té les persones com a protagonistes, i això ha de ser cert no sols pel que fa als qui gaudiran d'aquesta transformació, sinó també per als treballadors que la fan possible.
Atès que en aquests moments disposem de millors instruments per fer un seguiment de la qualitat de l’obra o servei realitzat, que de les condicions en que es realitza.
El Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa al Ple Municipal:
Primer: Acordar l'adhesió de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet als objectius de la Jornada Mundial per un treball digne.
Segon: Ratificar el compromís de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb el treball estable i de qualitat, i amb les persones que poden presentar més vulnerabilitat o dificultats per exercir el dret al treball.
Tercer: Concretar aquest compromís establint mecanismes de seguiment de les condicions de treball en les adjudicacions d’obres i altres contractacions per tal d’assegurar que estan d’acord amb els paràmetres establerts per l’Organització Internacional del Treball (OIT): treball amb contracte, salari digne, protecció social bàsica, drets sindicals, dret al diàleg social...
Quart: Donar trasllat d’aquests acords al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i als sindicats CCOO, UGT i USO.
Santa Coloma de Gramenet, setembre de 2008

FESTA-SOPAR EUiA: 10 ANYS




Lloc:
INEFC (Av. de l´Estadi, s/n) Barcelona



Descripció:
- 10.30h. Cursa / Caminada Lluís Companys (inscripció gratuïta a www.cursacompanys.cat) + Inici de la reunió dels Sindicalistes del Partit de l’Esquerra Europea (PEE)-


18.00h. IU A DEBAT Presentació dels documents de la IX Assemblea Federal d’IU.-


19.30h. Acte “Una alternativa d’esquerres a la crisi: Condueix la teva vida, lluita contra la precarietat”-


17.30h. a 21h. Primer Mercat Solidari Alternativa Jove - Joves d’EUiA + Ludoteca ( Per a nens a partir dels 3 anys).- 21.00h. Sopar EUiA i Lliurament del premi l’Alternativa 2008

23 de setembre 2008

EL PSC TORNA A ACCEPTAR MODIFICAR EL PROJECTE DE LA JOIA DE LA CORONA


Una vegada més el PSC torna a modificar el projecte de la Joia de la Corona, Pallaresa o Cubics....


S'incrementa el número de places hoteleres, i es perd zona comercial, dimensió d'habitatges (es fan més petits d'1 o 2 habitacions) i de lloguer. S'incrementen 40 places hoteleres...


La iniciativa privat i el negoci son els que fan els projectes a la nostra ciutat, tal i com ja s'ha vist en la Ciba.


Segueixen queden dubtes que hi tornin a haver-hi cinemes a la ciutat....Som la única ciutat de l'Estat de més de 100.000 habitants que no en tenim!!!


L'Ajutament guanya 1 mil.lio d'Euros amb la proposta (els del fons contra la crisis)...





punt de la comissió informativa:


Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del “Text Refós de la modificació puntual del PGM, per a la modificació d’Usos del Centre Terciari i Residèncial de la Pallaresa”. Vist que el planejament vigent en l’àmbit de les dues illes emplaçades a la façana nord de l’avinguda de la Pallaresa des de l’avinguda Francesc Macià fins al passatge Salvatella, és el “Text refós de la Modificació puntual d’usos del centre terciari i residencial de la Pallaresa”, que va ser aprovat definitivament en sessió de 8 de juliol de 2005, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i publicat en el DOGC núm. 4487 l’11 d’octubre de 2005; Vist que en execució d’aquest planejament es va aprovar per la Junta de Govern Local en data 7 de febrer de 2006, el corresponent projecte de reparcel·lació d’iniciativa privada, havent-ne efectuat les cessions obligatòries dels sistemes a favor del municipi, de forma que aquest àmbit es troba parcel·lat d’acord amb les determinacions del planejament indicat; Vist que el programa inicial d’usos i les seves edificabilitats ja van quedar definits en documents previs i mitjançant un avantprojecte en el qual es van concretar i plasmar els principals conceptes volumètrics i funcionals que es van plasmar en el corresponent projecte d’arquitectura; Vist que a fi d’harmonitzar el planejament urbanístic amb les necessitats reals del municipi i dels diferents operadors contactats, s’han d’incorporar uns canvis dels paràmetres urbanístics sense increment de l’edificabilitat vigent; Vist que la societat Centre Comercial Gramenet, SA, propietària de les finques de l’ambit de referència va esser absorvida per la societat Prosavi Promociones y Explotaciones Inmobilitarias, SL, en data 28 de setembre de 2007, per la qual cosa s’està tramitant la novació del corresponent contracte; Vist que el Sr. Enrique Viñas Pich, com a administrador únic de l’empresa Prosavi Promociones i Explotaciones Inmobiliarias, S.L, amb CIF B62552344, ha presentat un projecte de modificació del planejament que delimita un únic polígon d’actuació que consta grafiat al document tècnic, i que comportarà la modificació de l’esmentat contracte ; Vist que l’àmbit de la present modificació, correspon a les dues illes que es feien referència al text refós, amb referència cadastral 30901 i 30902, emplaçades a la façana nord de l’avinguda de la Pallaresa des de l’avinguda Francesc Macià i passatge Salvatella; Vist que, que segons l’informe tècnic, redactat pel Coordinador del Gabinet d’Acció Territorial, els objectius de la proposta presentada es concreten en: - Redistribuir l’edificabilitat permesa en l’àmbit d’actuació, de forma que s’incrementi l’edificabilitat destinada a ús hoteler, a compte de l’edificabilitat que minva de la resta d’usos presents a l’àmbit, això són, comercial i d’oci, habitatge lliure i habitatge protegit (sense reducció d’unitats, en aquest darrer cas).- Reduir la superfície útil dels habitatges, per tal d’adaptar-los millor a les demandes socials actuals.- Reduir la edificabilitat d’ús comercial i augmentar la destinada a ús hoteler que respon a la necessitat de dotar al municipi d’un hotel de major capacitat i també, atenent a les necessitats i requeriments exigits pels operadors, que demanden estructures de major tamany. Vist que l’augment de densitat d’ús residencial, sense increment d’edificabilitat, comporta una reserva substitutòria de terrenys per a sistemes d’espais lliures i equipaments i, tal com preveu la legislació, si per raons d’impossibilitat material no es pot emplaçar en el mateix àmbit d’actuació es pot substituir per l’equivalent del seu valor econòmic per destinar a adquirir noves zones verdes o espais lliures de nova creació en el municipi; Vist que l’esmentada proposta de modificació contempla el càlcul d’aquest valor substitutori que es quantifica en l’import d’1.102.524,74 € (UN MILIÓ CENT DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE MIL €, amb SETANTA-QUATRE cèntims d’euro); Vist l’informe favorable del coordinador del Gabinet d’Acció Territorial, que es dona per reproduït a efectes de motivació; Atès l’article 96, en relació amb l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i 3 del seu reglament, que estableixen els tràmits per la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic, es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació; Atès l’article 34.3 del DL 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, respecte a la reserva complementaria de terrenys; Atès que de conformitat amb l’article 52.2c), en relació amb l’article 114,2K, del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, és competència del Ple la aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística, així com el quòrum necessari per a l’adopció d’acords; Per tot això, la tinent d’alcalde executiva de l’àrea de Serveis Territorials conjuntament amb el tinent d’alcalde ponent d’Urbanisme i Espai Públic proposen al Ple de l’ajuntament, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- ACCEPTAR la proposta presentada per l’empresa Prosavi Promociones y Explotaciones Inmobiliarias SL., i en conseqüència, APROVAR INICIALMENT el projecte de la modificació puntual del “Text refós de la modificació puntual del PGM per la modificació d’usos del Centre Terciari i Residencial de la Pallaresa”, d’aquesta ciutat, d’iniciativa privada, promogut per la citada empresa.L’aprovació provisional es portarà a terme una vegada s’hagi proceditl a la signatura del contracte de novació i a la modificació de contracte, tot tenint en compte en aquest cas els termes del nou planejament .

SEGON.- APROVAR la liquidació de les taxes corresponents per la tramitació d’aquest expedient per import de 3.175€ i en conseqüència, REQUERIR al promotor perquè aboni la quota establerta en el termini de deu dies hàbils comptats des del rebut d’aquesta notificació, advertint-li que en cas de no efectuar el aquest ingrés en el termini establert es procedirà a l’arxiu de l’expedient sense més tràmits.

TERCER.- EXPOSAR AL PÚBLIC per un termini d’UN MES, la modificació puntual aprovada inicialment, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP, al tauler d’anuncis de l’ajuntament, a dos diaris de gran tirada de la província i a la pàgina web de l’Ajuntament, comptant-ne el termini d’al·legacions des del dia següent a l’última publicació obligatòria.

QUART.- GARANTIR, dins del mateix termini, la publicitat i participació en aquest procés urbanístic conforme s’estableix a l’article 8, apartat 5 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme en la redacció donada pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.

CINQUÈ.- SOLICITAR informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials en compliment de l’apartat 5 de l’article 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme i, simultàniament DONAR AUDIÈNCIA als Ajuntaments veïns, en compliment de l’apartat 7 del mateix article;

Més de 300 alumnes d’ensenyament obligatori sense escola


CCOO manifesta la seva profunda preocupació per la gravíssima situació a la ciutat pel que fa a l’escolarització

Més de 300 alumnes encara estan al carrer sense escolaritzar en aquest inici de curs.


L’oficina municipal d’escolarització està desbordada amb centenars de famílies que reclamen una plaça escolar i amb una allau de noves inscripcions.


Ja en el període ordinari de matricula, en finalitzar el passat curs escolar, va ser necessari matricular gran quantitat d’aules per sobre dels 25 alumnes a l’educació infantil i primària.


Malgrat s’han obert, de forma precipitada, 3 aules a escoles d’infantil i primària i una en un centre de secundària que recolliran una part de la demanda, no són suficients.


La manca de previsió i planificació dels Serveis educatius de l’Ajuntament i del Departament d’Educació, denunciada reiteradament per CCOO i per la comunitat educativa local, ha agreujat aquesta situació que en aquest moments és insostenible pels centres.


Exigim mesures urgents per garantir el dret a l’educació dels infants, així com una planificació a curt i mig termini que permeti garantir la qualitat de l’educació als nostres centres.

La imprevisió està provocant una escolarització de l’alumnat segregadora, les noves aules que s’obren concentraran tot l’alumnat nouvingut dificultant qualsevol dinàmica integradora.


Denunciem també que el Departament d’Educació pretén l’obertura d’alguna d’aquestes aules sense l’augment dels mestres necessaris a les escoles, adduint manca de recursos. Aquest mesura és inacceptable des de qualsevol punt de vista.


Exigim la convocatòria urgent d’el Consell Escolar Municipal on es presentin les dades de la situació actual pel que fa a l’escolarització, i s’abordin amb transparència i professionalitat les propostes de les administracions per solucionar aquest gravíssim problema.



CCOO proposem:
· Mesures urgents per escolaritzar amb qualitat a tot l’alumnat.
· Planificació urgent de la reducció de ràtios per garantir una escolarització equilibrada entre tots els centres.
· Creació de noves escoles JA!
· Construcció de l’escola Sant Just paralitzada des de fa més dos anys.
· Si cal, establir de manera urgent transport escolar per garantir drets d’escolarització.
· Construcció de les 4 escoles bressol compromeses.

10 ANYS D'ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA: FESTA-SOPAR 4 D'OCTUBRE

17 de setembre 2008

“LA BASTIDA: URBANISME COM AL FRANQUISME”-EUiA S’OPOSA FRONTALMENT AL PROJECTE D’ARE DE LA BASTIDA QUE PRETEN URBANITZAR TOTA LA ZONA VERDA

Las zonas ARE(Areas Residenciales estrategicas)son un instrumento de la Generalitat para incrementar la oferta de viviendas protegidas en Catalunya.
La propuesta inicial de ARE de La Bastida correspondia a 282 viviendas, 225 viviendas públicas.
Una propuesta a la que ya mostramos nuestro rechazo, pues se construye en un espacio verde en el cual durante muchos años diversas AMPAS han realizado plantada de arboles y que es zona de transición a la Serra de Marina que se debe de reforestar.
En el pasado pleno del mes de Junio esta propuesta paso a 500 viviendas. Una propuesta que ha pasado a la Comisión de Urbanismo de Barcelona, y que a partir de Setiembre se abrirá el proceso de alegaciones.
Santa Coloma és la 2ªciudad con más densidad de población de Catalunya (+20.000hab.), y con sólo un 3% de superficie no urbanizable. Una de las aglomeraciones urbanas más importantes del Estado.
Consideramos
Que se trata de una actuación especulativa y no necesaria para la ciudad.
Que elimina uno de los grandes espacios verdes de la ciudad
Sobredimensionado, pues no tiene en cuenta los proyectos ya en marcha de construccion de viviendas en la ciudad.
Que se situa fuera de la trama urbana, y es agresivo con la naturaleza y la zona de montaña del Parc de la Serra de Marina.
Que obvia las zonas libres que aún hay en la ciudad, no realiza una planificación del suelo disponible y de las necesidades de viviendas en el futuro.
Que se propone en una situacion de coyuntura de crisis de venta de viviendas
Que no va acompañado de una verdadera politica de vivienda pública y social, teniendo en cuenta la estructura poblacional, y el desarrollo de la ciudad.
Es un proyecto no muy diferente de los proyectos especulativos durante el franquismo, y como promotores sin escrupulos “invadian” cualquier zona libre para edificar.Santa Coloma tenemos claros ejemplos en Oliveres y Can Franquesa.
Es una propuesta no muy distinta, en cuanto a extensión y número de viviendas, de la que se presento en Enero de 1.960 para urbanizar y edificar viviendas en La Bastida.(SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN)

EUiA proponemos:
Una actuación unitaria para frenar el proyecto, con la realización de acciones para sensibilizar a la población.
La presentación de alegaciones al proyecto, llegando a las máximas instáncias legales que sea posible.
ASSEMBLEA LOCAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

SUPORT A BOLIVIA, SUPORT A EVO MORALES


Convocatòria en suport a l'emancipació del poble Bolivià i de rebuig a la violència exercida per l'oligarquia.

L'Assemblea Bolivariana de Catalunya convoca a una concentració en solidaritat amb els pobles i en rebuig al saqueig i genocidi perpetrat per l'oligarquia a Pando (Bolívia), el divendres 19 de setembre a Barcelona, als 20h, davant el consolat de Bolívia, c/ Comte Borrell, 62. ( A prop Metre Hospital Clínic, L5).

15 de setembre 2008

Decisiones unilaterales estilo "Bartuladas". ARTICLE D'OPINIO DE PEDRO GALLARDO


Hace dos años se nos sorprendió con la gratuidad del material escolar, luego matizada, ayuda para libros de texto. La Santa Coloma de Menoftis II era presentada a bombo y platillo como la "pionera en esta experiencia”, cosa que harto demostrado no era cierto.
Se nos quiso vender era fruto de un conocimiento, implicación y acuerdo de toda la comunidad educativa, cosa que no era, mas bien consecuencia de la inercia populista y en aquel contexto electoral del PSC colomense, que las veía magras y por resultado, mayoría absoluta. Escaleras mecánicas, ascensores, ayudas para libros…habían dado su fruto.

Por no estar no estaba ni prevista en los presupuestos del 2.006. El año pasado la cosa parecía mas normalizada pero, con cuestiones sin resolver. Valga a modo de ejemplo la no respuesta a ¿ por qué, cuales son las razones por las que alumnos nacidos, que viven en nuestra ciudad pero estudian fuera del terruño, no son cubiertos por estas ayudas ?, cuando sus promogenitores pagan los impuestos como todo "quisqui".¿ Por qué la misma ayuda a todos sin tener en cuenta la realidad económica familiar ? ¿Dónde está la progresividad según necesidad real pues a resultas del IRPF, positivas y a devolver, haylas.

Iniciamos el curso político, vecinal, escolar...acabada la Fiesta major con la noticia: UN MILLON DE EUROS para los efectos de la CRISIS, ahora reconocida no hace tanto "desaceleración solviana"

En un tempo de preocupación por lo por venir, sus efectos que estamos padeciendo, sobre todo las clases menos favorecidas, llega la decisión sin conocimiento de los grupos políticos de la oposición local y mucho menos del tejido asociativo.. Una vez mas fuera de juego y a "establecer el proteccionismo-beneficencia" del antiguo régimen, con criterios y cobertura potencial del votante a capturar. Nuestro máximo prócer Bartomeu acentúa así su concepción estrecha de lo que entiende por participación, búsqueda del consenso. Pone en comparación y contraste su medida con lo que debiera hacer el propio "tripartito "o el gobierno central ZP, quien legisla y aprueba pero no dota suficientemente con las partidas necesarias la aplicación de la necesaria ley de dependencia y otras.
A él no le importa como quedan sus compañeros de viaje ni tan siquiera si la realidad económica y la caja grande lo permiten por prioridad de respuesta.
Nadie duda los ayuntamientos, primeras instancias en recoger y dar respuesta a la ciudadanía necesitan mas aportación del pastel para cubrir actuaciones en las que no tenemos competencias, pero no vale dejar al ayuntamiento que no pueda hacerlo como insolidario o insensible. Cabe una respuesta global en la concepción y respuesta mas allá de los colores, las siglas dominantes o intereses personalistas de quien/nes quieren mantenerse en el PODER DE TURNO, cueste lo que cueste, incluso aminorando lo destinado a proyectos aprobados que se eternizan en el tiempo.


Mejor ahora que no como regalo de "Reyes" ¿Qué nos depararán los próximos meses?
La especulación está sobre la mesa, enrarece el ambiente y bueno sería conocer a tiempo las medidas "anti" de nuestros munícipes en el gobierno local, según mi análisis e interpretación. Está pues por ver...
Pedro Gallardo

EUiA i la situació a Bolívia i Veneçuela



EUiA i la situació a Bolívia i Veneçuela
Antoni Barbarà
Davant la gravetat dels esdeveniments que han succeït a Bolívia i Veneçuela en les darreres hores, des de EUiA de Catalunya

DENUNCIEM l´escalada pro colpista que s´ha anat succeint en les zones secessionistes de l´Est de Bolívia contra el poder democràtic i legalment establert, i contra el govern legítim del president Evo Morales.

Aquests esquadrons de vàndals actuen violentament com a bandes terroristes de provocadors i sabotejadors a les ordres, les indicacions, la direcció i coordinació de la ultra dreta separatista i facciosa de les prefectures d´aquelles províncies, de les oligarquies financeres i terratinents, de les grans fortunes burgeses amb ostensibles formes i continguts racistes i feixistes, dels interessos de les grans corporacions transnacionals que històricament han depredat el país, seguint les directrius del govern dels EE.UU de Nord Amèrica, declarat enemic del procés democràtic que Bolívia desenvolupa cap a la seva sobirania nacional, el control dels seus recursos, la justícia social, l´equitat, els drets civils i cap el socialisme. Aquesta política encapçalada pel MAS, ha rebut recentment el recolzament de la majoria del poble, amb un 68% de recolzament a les urnes.

Davant d´aquesta situació d´avançament sostingut, de consolidació, de progrés de les reformes del govern de Morales, la ultradreta separatista, els interessos neo lliberals, el departament d´exteriors nord americà i la seva ambaixada a La Paz, detentada pel tristament famós Philip Goldberg, autèntic dinamiter violent de l´ex Yugoslàvia i amic de rellevants sagues familiars de croates pro nazis, han decidit una ofensiva de violència urbana i d´agressions a interessos nacionals que abonen un terreny per a la confrontació armada i un clima bèl•lic que propiciï el intervencionisme “yanqui”.Aquesta situació va obligar, en legítima defensa, a la declaració de “Non Grata” de la presència del citat ambaixador i a la seva expulsió posterior, tot i conèixer la previsible i furibunda resposta per part del prepotent govern dels EE.UU.


RECOLZEM la decisió sobirana del govern de Bolívia en defensa de la seva integritat i de la seva legitimitat democràtica, contenint, a més, una resposta de força legal contra aquells esvalotadors mercenaris i que té dret a aquest exercici, així com a les accions legals i diplomàtiques que emprengui.


També donem suport al recolzament immediat i incondicional que el govern “bolivarià” de Veneçuela ha ofert a Bolívia i al seu govern, procedint, a la vegada, a l´expulsió de la representació “yanqui” diplomàtica a Caracas, veritable centre logístic del colpisme insurreccional contra el president Chávez, a qui afirma pretendre “eliminar” amb total impunitat i en el més ranci estil del colpisme dels EE.UU a LlatinoAmèrica, que aquests dies recorda el 35è aniversari del cop militar i els assassinats massius a la Xile de Pinochet.


Però avui, Bolívia i Veneçuela, i altres països de la regió, molts més, no repeteixen les condicions d´aquella conjuntura política de 1973. Així els hi ha recordat el president Hugo Chávez.


Així els hi recordem milions de persones d´aquest planeta que exigim: Bush, fora les mans de LlatinoAmèrica!!


Amb Morales, amb Chavez Salut, força i solidaritat amb els pobles i governs de Bolívia i Veneçuela!!

EN SOLIDARITAT AMB ELS EXPEDIENTATS DE TELEFONICA DE MADRID


“Desigualdades en salud: una epidemia que podemos evitar”Entrevista con JOAN BENACH y CARLES MUNTANER


Salvador López Arnal
Joan Benach y Carles Muntaner son directores de la Red de Condiciones de Empleo y Desigualdades en Salud que forma parte de la Comisión de Determinantes Sociales de Salud de la OMS. Ambos son profesores de salud pública en la Universidad Pompeu Fabra y Universidad de Toronto respectivamente y coautores del libro Aprender a mirar la salud. Libros de El Viejo Topo, Barcelona, 2005. Están preparando actualmente con el autor de esta entrevista un libro de conversaciones sobre temas de salud pública y desigualdad en salud.
*
La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, de la que ambos formáis parte, ha presentado el informe final de su estudio el 28 de agosto de 2008. En él se detallan las causas fundamentales que originan las desigualdades en salud en el mundo y diversas recomendaciones o acciones que cabría seguir para hacer frente a este tema. Para empezar, me gustaría preguntaros sobre qué es y como se expresa la desigualdad en salud ¿Podríais poner ejemplos? ¿Podríais definir qué debemos entender por desigualdades en salud?
La desigualdad en salud es un fenómeno omnipresente tanto entre los países como en el interior de los mismos. Los ejemplos son muy variados. En el planeta mueren unos 12 millones de niños anualmente antes de alcanzar el 5 año de vida. Pues bien, el 98% de esas muertes ocurren en países de renta media y baja. Hoy en día una niña recién nacida en Suecia tiene una probabilidad de vivir 43 años más que una que nazca en Sierra Leona. También en los adultos hay claras desigualdades: la probabilidad de morir entre los 15 y 60 años es más de 10 veces superior en Lesoto, al sur de África, que en Suecia. Y los países ricos no están en absoluto exentos de desigualdad. Las áreas más pobres de la ciudad escocesa de Glasgow tienen una esperanza de vida 28 años menor que las zonas más ricas de esta ciudad. Algunos condados pobres de los Estados Unidos tienen 17 años menos de esperanza de vida que los más ricos y en ese mismo país, si las tasas de mortalidad de la población de raza negra durante la década de los 90 hubieran sido iguales a las de raza blanca se hubieran evitado cerca de 900.000 muertes. En Australia los varones indígenas viven unos 17 años menos como promedio que aquellos de origen no indígena. En España, en las áreas más deprimidas del país mueren cada hora cuatro personas (35.000 muertes al año) debido a la desigualdad social. Y así podríamos seguir con muchos más ejemplos.
En general podemos definir a la desigualdad en salud como aquellas diferencias en salud que reúnen dos características clave: son producidas socialmente, puesto que su origen es político, económico o cultural, y son injustas, ya que se generan a través de situaciones económicas, culturales o políticas injustas que se pueden evitar.
¿En qué grupos sociales se ceba más la desigualdad?
En general, afecta sobre todo a los grupos más explotados, oprimidos o excluidos de la sociedad. Es decir, en los trabajadores y trabajadoras más pobres, en las clases sociales más explotadas (por ejemplo en situación de precariedad laboral); entre los más oprimidos, por ejemplo en las mujeres pobres desempleadas que viven solas con sus hijos, en los desempleados sin recursos, o en los inmigrantes ilegales más pobres a quienes se les niega el trabajo; entre los excluidos, a personas sin techo o en situación de grave marginación social. La desigualdad tiene además un componente geográfico ya que estos grupos sociales suelen vivir en los barrios más “marginados” sufriendo una explotación, exclusión y opresión social múltiple: tienen menos recursos económicos y menos poder político, tienen peor atención sanitaria y servicios sociales, y están más expuestos a factores de riesgo perjudiciales para la salud, ya sean éstos de tipo social (violencia), laboral (despidos, bajos sueldos), o ambiental (contaminación).
Da la sensación de que sobre este importante tema se habla poco, hablamos poco. ¿Es así?
Como hemos apuntado, el fenómeno de la desigualdad en salud es un fenómeno muy extendido e importante pero a la vez curiosamente un tema poco conocido. Parafraseando a Saramago diríamos que es “invisible”. Aunque en las últimas décadas se ha avanzado notablemente en el conocimiento generado a través de la epidemiología social y la salud pública, el catálogo de olvidos a la hora de afrontar las desigualdades en salud parece inagotable. Se podría resumir en los puntos siguientes. Primero, aún hoy en muchos países apenas si hay estudios que describan la desigualdad en salud. Por ejemplo muchos países de ingresos medios y bajos no tienen o no dedican recursos suficientes para hacer frente a los habitualmente costosos estudios sobre desigualdades de salud que sí se pueden realizar en los países ricos. Paradójicamente, es en muchos de estos países donde ocurren las mayores desigualdades sociales, por ejemplo en China. Segundo, otras veces existen estudios pero éstos no analizan con detalle desigualdades por clase social, género, etnicidad, territorio, etc. Tercero, con frecuencia no hay datos gubernamentales que permitan conocer la evolución de esas desigualdades, es decir si éstas aumentan, se mantienen o reducen y en qué grupos sociales. Cuarto, con mucha menos frecuencia aún se realizan los análisis pertinentes que permitan entender las causas de las desigualdades en salud y la interacción entre las mismas. Quinto, aún menos estudios hacen referencia al análisis y evaluación de las acciones, intervenciones y políticas que se requieren para reducir las desigualdades en salud. Finalmente, para redondear nuestro catalogo de olvidos, se puede decir que ante un tema de tanta relevancia apenas si hay difusión y debate público sobre el tema. Aunque todo ello afecta sobre todo a los países más pobres, hay que decir que con la parcial excepción de los tres primeros apartados, tampoco en el resto de puntos los países ricos dedican los recursos humanos y económicos suficientes al tema.
¿Cuáles sería las razones de ese “olvido”? ¿Ideológicas, políticas...?
Claro está, no podemos ser ingenuos. Si todo eso ocurre no es porque el tema no sea importante sino porque la desigualdad en salud es el resultado de desigualdades económicas y políticas que se quieren minimizar u ocultar. Hay pocos investigadores interesados en el tema (es menos controvertido dedicarse a la biología o a la psicología de la salud por ejemplo) y pocos recursos para investigar. Y hay también una formación en salud, economía, y política inadecuadas que no presta atención al tema. Quizás aún peor, hay un “paradigma” biomédico dominante, digámoslo así, donde lo biológico, lo tecnológico, lo médico y clínico, los servicios sanitarios y los estilos de vida constituyen lo fundamental para entender como se genera y como hay que tratar la salud de la población. En general la aproximación dominante enfoca la salud pública como un problema “técnico”, donde el sector privado tiene un gran interés económico, en lugar de tratar la salud pública como un problema económico y político que el estado democrático debiera considerar como un bien público. El enfoque tecnocrático por cierto, es también el enfoque de muchas fundaciones, como la “Fundación Bill-Melinda Gates” por ejemplo. Aparte de este enfoque, otra forma de evitar la cuestión de la desigualdad en salud es minimizar o ridiculizar el tema diciendo cosas como “eso ya lo sabemos”, “no es nada nuevo”, “no podemos hacer nada”, etc. Eso ocurrió, por ejemplo, a inicios de los años 90, cuando los proponentes del acceso universal a la salud en Estados Unidos intentaban convencer del tema a Hillary Clinton cuando ella dirigía su malogrado intento de “reforma sanitaria”. Hillary les contestó: “contadme algo que sea interesante”.
¿Cuál es el origen de la “Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud”? ¿Cuáles son sus objetivos?
En mayo de 2004, la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, órgano decisorio supremo de la Organización Mundial de la Salud, analizó los principales problemas de salud de la humanidad: enfermedades como las cardiopatías, la diabetes, el cáncer, o la obesidad, la falta de acceso a servicios de salud, el tabaquismo, los accidentes de tránsito, los problemas de salud mental, el control del VIH/SIDA, o la posible erradicación de varias enfermedades infecciosas. Junto a la puesta en marcha de muchas estrategias y resoluciones, el entonces Director General de la OMS, el coreano Lee Jong-wook, anunció también la creación de una “Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud” que reuniera la evidencia existente sobre las causas sociales (por ejemplo políticas y económicas) que generan las desigualdades en salud y sobre las posibles formas de reducirlas. Dicho con algo más de detalle, los principales objetivos de la Comisión podrían enunciarse así: recoger y resumir la información científica disponible sobre como factores sociales como las relaciones de empleo, la globalización, los servicios sanitarios, la exclusión social, el género, el ambiente urbano, o el desarrollo infantil generan desigualdades de salud en el mundo entero y generar recomendaciones políticas para su reducción.
¿Qué personas habéis formado parte de la Comisión?
El número de personas que ha intervenido es muy numeroso: científicos, expertos de la OMS y otros organismos de la ONU, políticos y, algo poco común en otras comisiones, también miembros de la llamada sociedad civil como ONGs. El director de la Comisión, el epidemiólogo británico de origen australiano Michael Marmot, ha estado acompañado por un amplio grupo de comisionados del mundo de la política y la ciencia entre los que se incluye el ex-presidente de Chile Ricardo Lagos, el senador italiano Giovanni Berlinguer y el Premio Nobel de Economía Amartya Sen. Además, en todo el proceso han jugado un papel muy importante las llamadas “Redes de conocimiento” (una de las cuales tiene a los autores de este artículo como directores) o grupos de investigación (con decenas de miembros cada una de ellas) que han realizado el trabajo de resumir el conocimiento científico disponible en áreas específicas como las ya citadas (las relaciones de empleo, el género, la exclusión social, etc.), así como sugerir recomendaciones políticas que puedan ser evaluadas por el director de la Comisión y los comisionados para escribir el informe final. Tras tres años de trabajo y la elaboración de muchos trabajos preliminares, reuniones y discusiones, el 28 de agosto de 2008 la nueva directora de la OMS Margaret Chan presentó el informe final de la Comisión donde se reflejan sus principales conclusiones y recomendaciones.
¿Cuál ha sido vuestra aportación? ¿Qué trabajos habéis realizado y cuales son vuestros planes inmediatos?
En nuestro caso, nosotros hemos coordinado la “Red de Condiciones de Empleo, Trabajo y Desigualdad en Salud” (EMCONET). El objetivo fundamental de nuestra red ha sido describir y explicar como las condiciones de empleo y trabajo influyen en la producción mundial de desigualdades en salud, y generar recomendaciones para ayudar a su reducción.
Hasta ahora hemos realizado dos informes para la OMS, uno con carácter preliminar que puede consultarse en la web (http://www.emconet.org/), y otro informe final para la Comisión para ayudar a establecer sus conclusiones y recomendaciones. Ese informe final puede consultarse también en una página web de la OMS (la En los próximos meses nuestro objetivo inmediato es terminar un libro aún más completo sobre el tema que puede ser útil como libro de referencia internacional que pueda influir política y académicamente. En él reuniremos todo el trabajo realizado hasta ahora traduciéndolo a varios idiomas para ayudar a su difusión internacional. Con ello, además de con diversas publicaciones científicas y de divulgación, esperamos contribuir a que se conozca y planteen intervenciones políticas en un tema de tanta importancia como el impacto de las condiciones de empleo y trabajo sobre la desigualdad en salud.
¿Puede llegar a ser efectiva la Comisión? ¿Puede llegar a tener impacto en la acción política?
Creemos que la formación de la Comisión y la publicación de los distintos trabajos que se han realizado representan un importante paso para la salud pública global, comparable a los primeros documentos de la OMS sobre los efectos nocivos del tabaco o la conferencia de Alma Ata sobre salud primaria. Un primer objetivo es intentar conseguir que muchos millones de personas conozcan por vez primera este tema y que, cuando menos, se conozcan tres puntos esenciales: que existe un fenómeno de salud pública muy importante llamado “desigualdad en salud”; que éste se produce fundamentalmente por causas económicas y políticas; y que podemos actuar políticamente para cambiar esa realidad. Este último es otro objetivo clave. Hasta ahora, países como Brasil, Canadá, Chile y Sri Lanka han empezado ya a tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión para pensar en la puesta en práctica de políticas encaminadas a reducir las desigualdades en salud. Además, en el otoño del 2008 se realizará una reunión en Bamako (Malí) donde se discutirá un resumen con las principales recomendaciones políticas entre los ministros de salud de los países miembros de la ONU. Si de todo ello va o no a resultar un cambio político que sitúe el tema en un primer plano de los objetivos políticas de los gobiernos afectados es algo que está por ver aunque es poco probable. Como en cualquier otro tema, el impacto que pueda tener una Comisión de la OMS dependerá de las distintas posturas ideológicas y de las correlaciones de fuerzas políticas que existan en cada país.
Os pregunto entonces por las causas de la salud y la desigualdad en salud comentadas por la Comisión. ¿Cuál sería el ‘mapa’ de causas que deberíamos tener presente?
Las causas de la salud y la desigualdad son múltiples. Para la que podemos denominar “ideología biomédica dominante” las principales causas que en la actualidad producen los problemas de salud y por extensión la desigualdad en salud tienen que ver con las causas genéticas, las “elecciones personales”, como las prácticas dietéticas o el hábito de fumar o, en otro plano, con el acceso y calidad de los servicios sanitarios disponibles. Sin embargo, todas esas causas no pueden explicar las desigualdades en la salud de la población. Las causas fundamentales se encuentran en otra parte, en el complejo entramado de factores económicos y políticos presentes en cada comunidad.
Sin embargo, en los medios de comunicación se habla mucho de los factores genéticos y de su importante impacto en la salud. ¿Es tan importante cómo se suele decir? ¿Qué papel juegan realmente?
Lo primero que habría que reconocer es que a pesar de los grandes avances realizados en los últimos años, el conocimiento sobre la genética y su impacto en las enfermedades es aún muy limitado. En relación con las desigualdades en salud su papel es poco relevante por varias razones. En primer lugar, porque hay muy pocas enfermedades “puramente” genéticas y éstas afectan a un porcentaje de población muy pequeño. Segundo, porque los factores biológicos interactúan constantemente con el ambiente y una desventaja inicial genética puede ser habitualmente compensada mediante un cambio social. Tercero, porque la predisposición genética casi nunca produce efectos inevitables y muchas causas de muerte cambian su patrón social a lo largo de los años debido a causas de origen social e histórico. Y porque las desigualdades en salud entre clases sociales aparecen en un gran número de enfermedades distintas, lo cual nos hace pensar en la gran importancia del medio social en la producción de la salud. Además los grandes cambios de salud en poblaciones ocurren con una rapidez que no se puede explicar por medios biológicos. Un ejemplo es la extensión del sida en África y otro la reducción en la esperanza de vida en Rusia durante los años 90.
¿Qué decir de otro factor también muy popular como son los “estilos de vida”? ¿Podemos decir que hoy en día los ciudadanos pueden elegir llevar una vida saludable?
La respuesta ha de ser negativa. Hoy en día alrededor de tres cuartas partes de la humanidad no dispone de la opción de elegir libremente comportamientos relacionados con la salud. Entre ellos encontramos factores tan importantes como poder tener una alimentación adecuada, vivir en un ambiente saludable, o tener un trabajo gratificante que no sea nocivo para la salud. Habitualmente solemos escuchar por parte de las autoridades sanitarias mensajes muy conocidos que, supuestamente, constituyen lo más importante para proteger nuestra salud: “No fumes”, “haz ejercicio”, “bebe con moderación”, etc. Para ayudar a contrarrestar esa visión tan “individualista” de la salud, hace ya años, David Gordon, un salubrista británico tuvo una idea curiosa: sugerir una lista de recomendaciones alternativas centradas en lo social. Por ejemplo, él decía cosas como: “no seas pobre, pero si lo eres deja de serlo lo antes posible”; “no vivas en un barrio pobre y contaminado”; “no realices un trabajo precario y mal pagado”, etc. Con eso él quería subrayar la gran importancia de los determinantes sociales en la salud pública, muy por encima de los mal llamados “estilos de vida” y lo ridículo que resulta pretender que la mayoría de las personas pueda escoger estos “estilos de vida”. Y son mal llamados porque realmente no se trata de “estilos de vida” “personales”, sino de conductas muy influidas por factores sociales. Así pues, la salud no la elige quien quiere sino quien puede.
¿A qué llama la Comisión las “causas de las causas”?
A pesar de reconocer la importancia de los factores genéticos, los llamados “estilos de vida” o los servicios sanitarios como factores que dañan la salud de las personas, la Comisión ha puesto el acento en lo que llama las “causas de las causas”, es decir, en el conjunto de factores sociales, económicos y políticos que anteceden a la generación de causas como las citadas. Los múltiples estudios científicos recogidos por la Comisión muestran como, en comparación con las personas que tienen más riqueza, educación y poder, las personas de las clases sociales más pobres y explotadas son quienes tienen a la vez los peores perfiles de exposición a factores biológicos, conductuales, y servicios de salud que, finalmente, se manifiestan en un peor estado de salud. Entre los factores sociales la Comisión destaca las malas condiciones de empleo con una mayor precariedad laboral, el no poseer una vivienda digna y bien acondicionada, el no disponer de agua limpia, la falta de protección y servicios sociales, o el no tener los recursos económicos, educativos y las oportunidades necesarias para llevar una vida saludable como tienen las personas en mejor situación económica, cultural o política. La combinación “tóxica” de factores sociales, demuestra la Comisión, daña la salud de las personas en peor situación social y empeora también otros factores de riesgo ya que, por ejemplo, las clases sociales más pobres tienen menos recursos y oportunidades de alimentarse adecuadamente, fuman y beben en exceso con mayor frecuencia debido a su estrés, sus servicios sanitarios son más incompletos y de menor calidad. Todo ello daña a su biología, genera enfermedad y aumenta el riesgo de fallecer. La investigación de la Comisión también muestra como la hipercolesterolemia o la diabetes son más frecuentes entre las clases sociales pobres y como también se producen con más frecuencia entre ellas las alteraciones genéticas que producen un mayor número de cánceres y enfermedades.
Para ayudar a clarificar que son las “causas de las causas”, podemos pensar en un ejemplo concreto: un accidente de trabajo mortal producido por un resbalón. Ante eso, podemos pensar en un nivel de causas con eso que se dado en llamar “culpabilizar a la víctima”. Por ejemplo, ¿tomó el trabajador precauciones? ¿Llevaba un calzado antideslizante adecuado? ¿Había bebido? Pero también podemos pensar en otras causas de esas posibles causas: ¿Se tomaron las acciones preventivas apropiadas por parte de la empresa? ¿Se cumplió la ley de prevención de riesgos laborales? ¿Se hicieron las inspecciones necesarias? ¿Se destinaron los recursos económicos suficientes para asegurar la prevención y que el trabajador no resbalara? ¿Se realizaron las políticas sociales y de salud adecuadas para ayudar a que se pusieran en práctica acciones preventivas efectivas? Y así sucesivamente. En definitiva, son todas las causas que, como decíamos antes, hacen que los grupos sociales sin recursos y poder (la clase trabajadora) vivan en sus carnes la desigualdad en salud, la peor epidemia de nuestro tiempo.
Pero entre esos factores sociales que comentáis, ¿se incluyen también los factores políticos. ¿No es eso también importante?
Efectivamente, mencionas un punto central. Aunque hemos visto como la desigualdad social antecede a la desigualdad en salud, nos podemos preguntar: ¿cuál es el origen de la desigualdad en los factores sociales que finalmente producen la desigualdad en salud? Esta deriva de algo en lo que la Comisión no ha puesto mucho énfasis pero sí lo hacemos nosotros. Enmendando la plana al presidente de la Comisión cuando habla de “las causas de las causas”, nosotros hemos hablado de “las causas de las causas de las causas”, es decir, de la desigual distribución en el poder económico y social existente entre y dentro de los países que condiciona las políticas sociales y económicas que a su vez influye en la salud de las personas. Todo ello, como hemos comentado, se “expresa” en forma de mala salud en aquellos grupos sociales más oprimidos o explotados por razón de su clase social, género, etnia, estatus migratorio, edad o ámbito geográfico de origen. Finalmente, para completar un poco este complejo tema, también deberíamos al menos citar los mecanismos específicos de producción de desigualdad en salud que tienen que ver con temas como la explotación, la discriminación, o la coerción, entre otros, y que están siendo objeto de investigaciones especializadas.
En ese enmendar la plana que comentáis, ¿creéis que la Comisión no trata suficiente y adecuadamente los factores políticos en su informe?
Nuestra respuesta ha de ser rotundamente negativa, su tratamiento no es suficiente ni adecuado. Aunque nosotros y otras personas hemos logrado introducir elementos de igualitarismo económico y político y también sobre el papel del estado en la redistribución de la riqueza y garantizar los derechos humanos, la terminología del informe a veces confunde más que aclara. Por ejemplo, gobierno, ideología y partidos políticos se convierten en una especie de “gestión política o comunitaria”; el poder político se convierte de forma ambigua en “empoderamiento”; la solidaridad de clase se convierte en “capital social”, y así sucesivamente… Además, las recomendaciones del informe son un tanto timoratas, quedándose en un ámbito demasiado genérico del tipo de hay que “mejorar las condiciones de vida”, “repartir recursos” o “hacer más estudios”. En cambio, no hay ningún análisis que trate los problemas intrínsecos del capitalismo neoliberal o el capitalismo en general, sobre la desigualdad de clase como motor del crecimiento capitalista, ni tampoco sobre el rol del imperialismo, ni sobre las alternativas socialistas en América Latina, entre otras ausencias notables. De todos modos, hay que decir que en los trabajos, discusiones e informes preliminares las relaciones de poder estaban claramente ausentes. En cambio, en su informe final la Comisión cita con algo más de profusión algunos aspectos políticos y relacionados con el poder. Tenemos la convicción de que ha sido gracias a algunos miembros de la sociedad civil politizados, a algunas personas con visión crítica, y a nosotros mismos a través de la defensa de nuestros puntos de vista en los debates e informes que hemos podido influir en alguna medida a la Comisión “politizando” un poco tanto su enfoque como sus conclusiones.
¿No exageráis un poco, para llamar la atención social y política, cuando afirmáis que la desigualdad en salud es la peor epidemia de nuestro tiempo?
No, en absoluto. El impacto de la desigualdad social en la salud pública del planeta es gigantesco. Ya hemos puesto varios ejemplos y podemos citar muchos más. Una niña de Lesotho en Sudáfrica vive media vida en comparación con una nacida en Japón. El riesgo de que una mujer sueca muera durante el embarazo o el parto es de 1 entre 17.400 mientras que el de una afganesa es de 1 entre 8. En Uganda, 200 de cada 1000 niños nacidos en los hogares más pobres morirá antes de su quinto cumpleaños mientras que en los países ricos sólo morirán 7 de cada 1000. Si todo el planeta consiguiera alcanzar el nivel de mortalidad infantil que tiene Islandia (la más baja del mundo en 2002), cada año podría evitarse la muerte de unos 12 millones de niños. Tres datos sirven de referencia para valorar la importancia de este hecho: en ese mismo año murieron más de un millón y medio de personas de tuberculosis, más de un millón de malaria y casi tres millones de sida. Si puede decirse que cada civilización crea sus propias enfermedades y sus propias epidemias, las investigaciones muestran que la enfermedad más importante de nuestra época, la epidemia más devastadora, no son esas enfermedades sino la desigualdad de la salud.
¿Qué hacer entonces para reducir las desigualdades en salud? ¿Cuáles serían vuestras principales recomendaciones?
Sin transformar la estructura económica y política a nivel nacional e internacional, es decir las desigualdades de poder y de recursos económicos que atenazan al planeta no será posible reducir las desigualdades en salud. Por ello hace falta empezar por aumentar la igualdad social con un reparto más equitativo de la riqueza y una redistribución más igualitaria del poder internacional. En alguna medida uno podría decir que ello ya está ocurriendo en el ámbito político y militar. Desgraciadamente, ninguno de los nuevos actores como son China, Rusia, Brasil, e India, tiene un programa político igualitario por el momento. Necesitamos por tanto políticas fiscales progresivas y políticas sociales que reduzcan el desempleo, la precariedad laboral y la marginación y que incrementen el acceso y la calidad de la educación, la vivienda y los servicios sanitarios entre quienes más lo necesitan. Ello está ocurriendo a nivel regional en América Latina, lo cual a pesar de sus insuficiencias es causa de optimismo. Sin embargo, sabemos que las desigualdades de la salud persisten incluso en aquellas sociedades que poseen la menor desigualdad de renta, la mejor educación pública, y el más elevado nivel de salud pública y de servicios sanitarios. Es el caso por ejemplo de algunas socialdemocracias escandinavas. La insuficiencia de las mismas nos lleva a la idea de superar el sistema capitalista con alternativas que no generen o limiten al máximo desigualdades económicas y de salud.
¿Pensáis entonces que bajo el capitalismo, bajo la actual globalización neoliberal, pueden reducirse las desigualdades en salud hasta un nivel mínimo o muy bajo?
Aunque desde luego en la situación actual es posible lograr notables reducciones en cuanto a la desigualdad social y la desigualdad en salud a través de varias formas de socialdemocracia y capitalismo de estado, creemos inevitable que se alcance rápidamente un límite ”igualitario” en estos sistemas y que no se pueda avanzar más a menos que se logre crear un modelo económico y social alternativo al capitalismo. De hecho, nuestros análisis muestran que a pesar de su elevado nivel general de salud, las socialdemocracias europeas no producen grandes reducciones en las desigualdades de salud entre las clases sociales, si las comparamos con otras formas de capitalismo europeo.
Da la impresión de que hasta ahora apenas si hay debate público sobre este tema. ¿No hay partidos, países, sindicatos o movimientos sociales sensibles al tema? Y si ello es así ¿por qué ocurre eso?
Es cierto, con muy pocas excepciones hasta ahora los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales y los ciudadanos en general no han percibido la desigualdad en salud como un tema fundamental que tiene sus raíces y sus soluciones en la acción política. No tenemos una explicación completa del tema, algo que merecería un estudio en sí mismo, pero probablemente una de las razones más importantes tiene que ver con algo que antes apuntábamos: la ideología biomédica dominante, un tema fundamental relacionado con la falta de educación social y política en los temas médicos y de salud. Otro asunto es la debilidad general ideológica y política de la izquierda en muchos países que hace que la izquierda esté en muchos temas a la defensiva. No debemos olvidar que, en general, actualmente existen muy pocos debates sobre la desigualdad social, un tema que los partidos de izquierda o incluso los sindicatos parecen haber casi olvidado. Por ejemplo, los activistas y los políticos de izquierda han de dedicar tantos esfuerzos a evitar la privatización de los servicios sanitarios que no tienen tiempo, energía o interés en analizar y oponerse a un tema fundamentalmente político y no sanitario.
Desde un punto de vista social o político, ¿por qué creéis importante conocer cual es la situación y evolución de la desigualdad en salud?
Se trata de un punto que nos parece tiene gran relevancia. La reducción de la desigualdad en salud debiera constituir una prioridad de la agenda política de cualquier gobierno y administración pública. ¿Por qué? Pues para hacer “visible” el tema. Para nosotros las desigualdades en salud constituyen una de las mejores maneras de que disponemos para valorar los logros sociales que disfruta una comunidad o para entender el impacto de las injusticias sociales que ésta sufre. Así pues, necesitamos tener diversas maneras de analizar y medir la desigualdad en salud entre y dentro de los países con los que disponer de un indicador clave para medir el grado de justicia social de una sociedad determinada.
Para finalizar, al pensar en la desigualdad en salud, ¿podríais resumir brevemente cuáles serían vuestras principales conclusiones?
Podríamos plantear tres conclusiones interrelacionadas. La primera es que el objetivo de que la población aumente su salud y calidad de vida, y reduzca el nivel de sufrimiento ligado a las desigualdades de salud tiene un componente económico y político central, y que por tanto este logro debe ser considerado un derecho humano fundamental. La segunda conclusión es constatar como muchas investigaciones científicas muestran con rotundidad como la pobreza, la desigualdad, y los mecanismos generadores de las mismas como son la explotación, la discriminación, la exclusión, y la opresión, omnipresentes bajo la actual globalización neoliberal, son las causas fundamentales de las desigualdades en salud, la muerte prematura y el sufrimiento de miles de millones personas. Y tercera, si realmente se quiere conseguir que la población mejore sustancialmente su nivel de salud y se reduzca la desigualdad, inevitablemente habrá que hacer frente a intereses muy poderosos y cambiar de forma drástica la mayoría de los sistemas políticos y económicos actuales.
Gracias a ambos, gracias por vuestro tiempo y por vuestras informaciones y argumentaciones. ¡Y suerte con el informe!

IU: Alcázar exige al Gobierno “un rápido y estricto control sobre sectores como la energía y la distribución de alimentos



Alcázar exige al Gobierno “un rápido y estricto control sobre sectores como la energía y la distribución de alimentos que tanto se resisten ahora a bajar precios pese a hacerlo la materia prima”


El coordinador ejecutivo de Economía de IU advierte que “el Ejecutivo socialista sigue sin hacer los deberes para frenar la inflación y se niega a ejercer el papel activo que le corresponde”.
Madrid, 11 de septiembre de 2008
El Coordinador Ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo, Javier Alcázar, considera que “la caída en el nivel de precios que se ha producido en el mes de agosto es un dato positivo aunque sigue siendo demasiado elevada en un contexto económico que raya la recesión.

Con una variación mensual negativa de dos décimas, que ha situado el IPC acumulado desde principios de año en un 2,1% y a la tasa de variación interanual en un 4,9%, cuatro décimas menos que en el mes precedente, la realidad es que tenemos una tasa de inflación que más que duplica la que tuvimos el año pasado por las mismas fechas. Dicho de otro modo, en un año, la crisis financiera desencadenada el mes de agosto del pasado año al otro lado del atlántico, junto con la evolución del precio del petróleo y de los alimentos a lo largo de este periodo de tiempo y las propias debilidades estructurales de la economía española y su modelo de crecimiento, han contribuido para que hayamos pasado en un año de tener un IPC de un 2,2% al actual del 4,9%, con la consiguiente merma que sobre el nivel de vida de miles de ciudadanos ha tenido este proceso y los efectos que sobre el crecimiento y el nivel de empleo estamos padeciendo en la actualidad y que tardarán en ser reconducidos”.

Para Alcázar “no cabe duda de que estos datos ponen de manifiesto la influencia que sobre esta tasa tiene tanto la evolución de los precios del petróleo como nuestro nivel de dependencia energética, pero también es indudable la existencia de operativas de dominación del mercado en sectores como por ejemplo el de la distribución de alimentos o de combustibles, que mientras ante una subida de precios de estos productos rápidamente lo trasladan al consumidor, por el contrario muestran una cierta resistencia a disminuir el precio de venta ante una caída en los mismos, hechos sobre los que el Gobierno debería actuar con prontitud con el fin de detectar si en estos sectores se esta produciendo una operativa indebida”

Así mismo para Alcázar “en esta reducción del IPC en agosto el Gobierno las medidas adoptadas por el Gobierno de influir han influido al alza, como por ejemplo las nuevas tarifas eléctricas, lo que pone de manifiesto que sigue sin “hacer los deberes” en esta materia. Ello nos lleva a exigir al Gobierno socialista que acepte de una vez adoptar un papel más activo en la lucha contra la inflación, a lo que se viene negando desde hace demasiados meses.

En cualquier caso el Gobierno debe de hacer oídos sordos ante los cantos de sirena que desde distintos organismos y ámbitos empresariales se realizan en el sentido de aplicar nuevas desregulaciones laborales y políticas de contención salarial ya que, en primer lugar es imprescindible el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores para evitar un mayor desplome del consumo, de la actividad económica y del empleo y, en segundo lugar, porque no ha sido la evolución de los salarios y del mercado de trabajo en su conjunto los que han influido en esta explosión de precios, sino más bien los abusivos márgenes comerciales y con ellos los beneficios obtenidos por las empresas estos últimos años los causantes de la misma, y por tanto no sería justo hacer recaer el mayor peso del ajuste a los más desfavorecidos y que además no han tenido nada que ver con su origen.

Por último para el dirigente de IU, “los actuales datos de inflación, tanto del índice general como de la subyacente y el sostenimiento del diferencial de precios respecto de la zona euro, plantean serias dificultades a la hora de gestionar la crisis económica y articular medidas de signo expansivo que sostengan la actividad económica y el empleo en un contexto inflacionario.

El cambio de nuestro modelo productivo, la apuesta por la industria y las mejoras de la productividad, así como el impulso decidido por el ahorro y la eficiencia energética, son condiciones necesarias para abordar el componente estructural de nuestra tasa de inflación.

Pero todo ello ha de combinarse con medidas inmediatas centradas en conseguir una mayor transparencia en la formación de precios y en el control de los márgenes empresariales que se establecen en los procesos de distribución y comercialización, así como de otros procesos que influyan en el precio final de venta, o luchar de forma más activa y efectiva sobre el alto nivel de fraude fiscal y el alto nivel de economía sumergida existente en nuestro país que fomentan un cierto sobreconsumo y con ello a los precios”

10 de setembre 2008

DIADA 11 DE SETEMBRE :Decidir per avançar´, lema d´EUiA per la Diada nacional de Catalunya


SANTA COLOMA DE GRAMENET

10:30H. ofrena floral a la pça vila

EUiA repartirá butlletins "veu alternativa" i fará la ofrena floral



BARCELONA
Descripció:
A les 9.05 del matí, el coordinador general d´EUiA, Jordi Miralles, farà la tradicional ofrena floral a l´estàtua de Rafael de Casanova (Rda. St. Pere-Bruc) en qualitat de secretari de la Mesa del Parlament. La coalició ICV-EUiA ho farà a les 9.15 del matí.L´ofrena a Sant Boi de Llobregat serà a les 9.30 h. i anirà a càrrec d´Alfonso Salmerón, en nom de la direcció nacional d´EUiA, i d´Idoia Baixench, en nom de la direcció comarcal del Baix Llobregat.A les 5 de la tarda, EUiA es manifestarà sota el lema `Decidir per avançar´ (punt de trobada: davant el kiosk de la plaça Urquinaona)

11, setembre de 2008

Homenatge a Salvador Allende en el centenari del seu naixement i el 35 aniversari de la seva mort

Hora:10.30
Lloc:Pça Salvador Allende de Barcelona (Districte Horta-Guinardó)
Descripció:
Aquest 11 de setembre es compleixen 35 anys del cop d´estat a Xile, data en què va morir el president Salvador Allende. A més, coincideix am el centenari del seu naixement. Amb aquest motiu, el Districte ´Horta-Guinardó celebra un acte d´homenatge a la plaça que porta el nom del valerós president xilè, que no es va voler lliurar als colpistes comandats per Pinochet i va morir al Palacio de la Moneda l´11 de setembre de 1973.En nom de la direcció nacional d´EUiA hi assistirà Francesc Matas, i en nom de la direcció de Barcelona, la coordinadora local i delegada de Salut Pública al consistori barceloní, Isabel Ribas.




EUiA se suma a l´acte unitari de la Plataforma pel Dret de Decidir en favor del finançament i l´aplicació de l´Estatut
La diputada Mercè Civit participarà a la trobada reivindicativa, que tindrà lloc diumenge a Barcelona, davant el Tribunal Superior de Justícia
La portaveu d´EUiA i diputada de la coalició ICV-EUiA al Parlament de Catalunya, Mercè Civit, participarà en nom de la nostra formació a l´acte reivindicatiu convocat per la Plataforma pel Dret de Decidir per aquest diumenge, 7 de setembre, sota el lema: `Tu formes part de la nació catalana. Que no decideixin per tu´. Els representants de la PDD oferiran una roda de premsa a Barcelona, davant el Tribunal Superior de Justícia (Avda. Lluís Companys, 14-16), a les 12 del migdia. A la mateixa es parlarà sobre l´incompliment del finançament per part del govern espanyol i l´amenaça del Tribunal Constitucional de `tombar´ l´Estatut.EUiA s´ha adherit a l´acte pel seu sentit unitari i de front comú en defensa dels interessos de Catalunya. El mateix compta amb el suport actiu de les principals organitzacions culturals, socials, sindicals i polítiques del nostre país.

LA ESPAÑA INEXISTENTE: LA CONJURA DE LOS FAISANES A 350 AÑOS DE LA PAZ DE LOS PIRINEOS: CARLOS G.ACOZAR







LA ESPAÑA INEXISTENTE: LA CONJURA DE LOS FAISANES A 350 AÑOS DE LA PAZ DE LOS PIRINEOS






Destacamos el listado de títulos del, según algunos, «rey de España», quien, de iure, de facto e internacionalmente, era reconocido, como mucho, «rey de las Españas», en la página de ejecutoria de hidalguía de la familia Enciso de Berja, concluida en la Chancillería de Granada en 1699, al final del reinado estéril de Carlos II (161-1700).«Don Carlos, Por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las indias orientales y occidentales, islas y tierra firme del mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán, de Atenas y Neopatria, Conde de Asburg, de Flandes, de Tirol y Rosellón y de Barcelona, marqués de Oristán y de Goziano».






¿Dónde estaba España en 1699 ?






Carlos II era hijo de Felipe IV de Austria y su segunda esposa, y sobrina, Mariana de Austria, hija de María, su hermana, hijos de Felipe III y de María Margarita de Austria. Esta misma esposa de Felipe III era también su prima hermana.La cuarta esposa de Felipe II, Ana de Austria (1549-1580), era hija de Maximiliano II de Alemania y María de Austria. Maximiliano II era hijo de Fernando I de Alemania, que era hermano de Carlos I, padre de Felipe II. María de Austria, a su vez, era hija de Carlos I e Isabel de Portugal. Así, Maximiliano II era primo hermano de su mujer, María de Austria, con segundo grado de consanguineidad, debidamente dispensado por el papa de turno -como era costumbre también entre la nobleza que podía permitírselo, para tener el patrimonio concentrado- que desembocó, tras los sucesivos enlaces entre primos hermanos y tíos o sobrinos, en la endogámica tara austroborbónica.Felipe de Anjou, Felipe V como primer Borbón de las Españas, hijo de el Gran Delfín Luis (1661-1711) y María Ana de Baviera, era nieto de Luis XIV (1638-1715), el Rey Sol, y de su prima María Teresa, hija de Felipe IV y su primera esposa Isabel de Borbón. Esta Isabel era hermana de Luis XIII de Francia y, ambos, hijos de Felipe III y su prima, la ya mencionada María Margarita de Austria, reyes de las Españas.






La consanguineidad proseguirá al fin de la dinastía austríaca y tras una guerra de sucesión que, como tantas otras, sólo tenían por objetivo fijar definitivamente el reparto de las naciones en la herencia de la gran familia imperial, pasando, cuando conviniera, por encima de los cadáveres de sus pueblos: enfrentándolos entre ellos, para debilitarlos hasta poder ser ocupados y dominados férrea y dictatorialmente.Aún antes de 1640, en los inicios de la influencia de quien regiría, durante el reinado de Felipe IV, los destinos de España, el Conde Duque de Olivares, Pérez de Guzmán, remitió unas memorias al rey donde, a la manera del en boga Nicolás Maquiavelo, le aconsejaba la preferencia de un gobierno centralista y unitario sobre un sistema de regionalismos autónomos forales : « Que no se limite a ser rey de Portugal, Aragón, Valencia o Conde de Barcelona, sino que se trabaje y piense, con consejo maduro y secreto, para reducir dichos reinos al estilo y leyes de Castilla, y será el monarca más poderoso del mundo ». Hubo un primer intento, con el temible Juan II de Aragón.






Tras la guerra a muerte criminal contra sus hijos Blanca y Carlos de Viana, herederos a los tronos de Aragón, Sicilia y Navarra y a los condados de Cataluña (Barcelona, Rosellón, Cerdaña...), y ya en su vejez, Juan II pactó el regalo a Francia del Rosellón (Conflent y Roussillon) y la Cerdaña, a cambio de Navarra. La donación no prosperó a la muerte del rey, por las revueltas y oposición de la propia nobleza, desde Vizcaya hasta el Bearne, pasando por Lapurdi.






Carlos de Viana, amado por su cultura renacentista y sus amables maneras, habría podido edificar un reino dueño del Mediterráneo occidental, dominando Italia desde Nápoles a Sicilia, con la potencia económica y demográfica que suponían su gran herencia.



Ni Castilla ni París, que luchaban por Milán y Nápoles en secreto, o por Bretaña con alianzas matrimoniales , y por conservar la Guyenne y la Aquitania que había recuperado Francia tras la Guerra de los Cien Años con Inglaterra, arriesgarían sus dinastías futuras en manos de un ciudadano renacentista, culto y dialogante.



También estaban las posesiones de Flandes, que perdería Carlos II para siempre, con el Franco Condado o Borgoña, y aquellas ciudades a que ambos imperios aspiraban, para conseguir una hegemonía definitiva sobre las demás potencias «católicas» (universales).Navarra sobrevivió duramente a la embestida castellana, ora con la ayuda de la nobleza gascona (uascon-wascon-gascón, desde Roma a la Baja Edad Media) o la bearnesa e inglesa, hasta el complot definitivo del más maquiavélico (en el peor sentido de la palabra) de los reyes de Europa, Fernando de Aragón. La táctica de Fernando, en palabras de Pierre Narbaitz : «Simular ir a combatir al poderoso Reino de Francia, para apoderarse de la modesta e inocente Navarra».



Como veremos a lo largo de 500 años, ésa táctica se repetirá continuamente en la estrategia de los monarcas absolutistas, emparentados y aliados más allá de los intereses de sus naciones. Como ya había sido vieja arma en Roma (Attila-Aecio).En Burgos, entonces frontera de Navarra, en julio de 1515, tras un largo período de salvajes y crueles guerras civiles (oñacinos vs. gamboinos; beaumonteses vs. agramonteses), fomentadas por Castilla y Francia, tras matanzas, traiciones, pactos e incumplimientos, asesinatos, sobornos, saqueos y reparto de prebendas y privilegios a los fieles en menoscabo de los rebeldes, Fernando hizo jurar fidelidad a la nobleza navarra y Castilla incorporó Navarra a sus posesiones, nombrando heredera a Juana la Loca y, a su fallecimiento, al flamenco Carlos I, quedando especificado que el reino conservaría sus fueros, como hasta hoy.



Pero no le sería fácil a la familia imperial someter los reinos de España. En abril de 1521, en Villalar de los Comuneros, la nobleza antigua castellana y los cabildos municipales, hartos de los abusos de extranjeros favorecidos con juros, mayorazgos y pechas municipales, fueron masacrados por el ejército mercenario de Carlos I, siguiendo la política de Fernando de Aragón y el cardenal Ximénez Cisneros, que había mandado arrasar Navarra y sus castillos, y convertirla en un erial, en manos del salvaje y temido coronel Villalba. Sus adalides, Padilla y Bravo, fueron fusilados, y Francisco Maldonado, decapitado.






La Conspiración de los Faisanes



Existe en la desembocadura del Bidasoa una minúscula isla que ha tenido grandes momentos de gloria, apenas proporcionales a su minúsculo tamaño. Es la Isla de los Faisanes. Allí se cuenta que se conocieron, con la pompa naval imaginable, Felipe IV y su primera esposa, Isabel de Borbón, y el hermano de ésta, futuro Luis XIV, y su futura esposa, María Teresa de Austria, hermana de Felipe IV, el 9 de noviembre de 1615. Fué entregada la ya consorte del heredero español, por el duque de Guisa. Cincuenta años después del acuerdo, los condados catalanes habrán sido repartidos entre ambas virgas genealógicas.Es el tiempo del Corpus de Sang y de la Revolta dels Segadors, cuando la población, harta de sostener un ejército mercenario cuya principal misión no era precisamente defender Cataluña de Francia, sino ocuparla y someterla por todos los medios necesarios entre unos y otros, en franca colaboración, proclamó su independencia.El 23 de Enero de 1641, a la convocatoria del conseller Pau Clarís, la Diputación y el Consejo de Ciento se declararon en rebeldía contra Felipe IV y el Conde Duque, calificados de tiránicos, se declaró estado independiente Cataluña y se puso bajo la protección de Luis XIII, al que proclamaron conde de Barcelona.



A los pocos meses, las tropas catalanas de Francisco Tamarit, en la batalla de Sants-Montjuic, causaron más de 3.000 bajas al brutal marqués de los Vélez, que se retiró a Tarragona. Desde allí marchó después saqueando hacia Lérida. La guerra, con altos y bajos pero con el constante sufrimiento de todo el país, que quedó exhausto en la miseria, se alargó once años más.El 7 de agosto de 1652 Felipe IV e Isabel de Borbón juraban en Lérida los fueros catalanes y sus antiguos privilegios, rindiéndose Barcelona.



Seis años después, el 7 de noviembre de 1658, hogaño hace 350 de ello, se firmaba la Paz de los Pirineos, en la misma isla de los Faisanes del Bidasoa, donde se había firmado la conjura, siendo ratificada y rubricada la robra el 10 de diciembre de 1659. Cataluña, como Navarra y Castilla, quedaban partidas en dos para siempre.






« Catalunya, comtat gran, quí t'ha vist tan rica i plena?



Ara el rei, nostre senyor, declarada et té la guerra !



Segueu arran, que la palla va cara, segueu arran ! »

La izquierda ante la crisis económica : articulo de Pedro Montes (IU)



La izquierda ante la crisis económica



Pedro Montes (Nuestra Bandera)



1. La crisis
El contexto económico en los próximos años será radicalmente distinto al que hemos conocido desde hace más de dos lustros, durante los cuales ha tenido lugar un periodo de bonanza caracterizado principalmente por un crecimiento sostenido del PIB y un intenso crecimiento del empleo, aunque de baja calidad. Está fuera de toda duda que la economía española se está adentrando en una fase muy complicada, sobre la que las únicas incógnitas abiertas son la intensidad de la crisis y la duración que pueda tener, ésta dependiendo de aquella.
Los pronósticos oscilan entre grandes márgenes, apuntando desde una grave crisis inevitablemente prolongada a una moderada depresión que en dos años podría superarse. Se debe evitar entrar en el juego de los diagnósticos, pero dejando sentado que los augurios más sombríos pueden cumplirse y que no parece que las dificultades que recorren a la economía española pueda solventarse en poco tiempo.
En efecto, hay que considerar que el capitalismo español está atravesado por tres crisis de distinto origen, cuya combinación da muchas variantes, ninguna tranquilizadora.
1.a. La crisis del euro
Tenemos en primer lugar lo que se puede llamar la crisis del euro. Es la que menos ruido produce, a la que menos atención se le presta, y es, en cambio, la más inquietante pues su solución sólo podrá venir de importantes decisiones que modifiquen el estado actual de la inserción del capitalismo español en el ámbito de la Unión Europea. Han transcurrido sólo nueve años de la implantación del euro y los datos de la balanza de pagos ponen de manifiesto que la economía española no ha podido digerir la liberalización, por un lado, y la rigidez, por otro, que imponen el mercado y la moneda únicos.
Desde un práctico equilibrio de la balanza por cuenta corriente en 1998, en el 2007 se ha registrado un déficit que supera el 10% del PIB. En cifras absolutas es el segundo mayor déficit del mundo, después del de Estado Unidos. Se ha alcanzado con un crecimiento relativamente más intenso que el de otras economías de la Unión Europea, pero también después de una evolución económica propicia para mantener la competitividad en el marco operativo en extremo exigente que emana de Maastricht, como lo revelan el retroceso de poder adquisitivo de los salarios, la pérdida en la participación de estos en la renta nacional, la precariedad extrema del empleo, la degradación de los servicios público y la política fiscal y de subvenciones dirigida a fomentar la rentabilidad de las empresas, todo ello, como se ha dicho, de manera coherente con los análisis que determinaban que el Estado social se vería amenazado en la Europa de Maastricht.
La existencia del euro, o lo que es equivalente, la inexistencia de una moneda propia que detecte y resienta el desequilibrio exterior, enmascara y oculta los problemas derivados de un déficit tan enorme, pero no por ello desaparecen los problemas reales que implica: a saber, en primer lugar, que la producción interior no cubre las necesidades de la demanda: ésta se cubre con importaciones crecientes por no ser las mercancías españolas suficientemente competitivas, con el resultado que el crecimiento del PIB y el empleo del país es menor que el impulsado por la demanda. En segundo lugar, que la economía, a consecuencia del déficit, se ha endeudado a un ritmo vertiginoso. Baste decir que el endeudamiento exterior de la economía española en 1998, esto es la diferencia entre los pasivos y los activos exteriores era de 28,8% del PIB y que en el 2007 ese porcentaje se elevó al 70%. En particular los pasivos exteriores que representaban el 100% del PIB al entrar en el euro se elevaron al 205 % en 2007, en unas condiciones, debe recordarse por la inestabilidad potencial que entrañan, de movilidad plena de los capitales.
La solución a este grave problema difícilmente podrá venir de un frenazo abrupto de la economía, de un ajuste económico brutal que tendría consecuencias sociales desoladoras, por las raíces del mismo, que no son otras que el retraso tecnológico y de dotación de capital y la perdida continua de competitividad, combinadas con la falta de instrumentos para compensarlos. Al valorar la situación objetiva de la economía española en estos momentos de inquietud general por el futuro de la economía mundial, se está pasando por alto esta falla tan peligrosa, si bien no resulta ya raro leer en la prensa internacional especializada que la permanencia de España en el euro no esta garantizada.
1.b. La crisis “subprime”
El segundo elemento de la crisis para nuestro país proviene justamente de la inestabilidad que caracteriza a la economía internacional después del estallido de lo que se conoce como la crisis de las hipotecas “subprime” en Estado Unidos, hipotecas de alto riesgo de falta de cobro. Aquí de nuevo los pronósticos oscilan entre el derrotismo total – la mención a la gran crisis del año 29 es frecuente- y unas opiniones muy preocupadas por la situación, como lo demuestran las continuas rebajas del tipo de interés efectuadas por la Reserva Federal. Los peligros de una catástrofe financiera internacional no pueden descartarse y las soluciones posibles pasan por que las autoridades monetarias inyecten masivas cantidades de liquidez para taponar los agujeros que vayan surgiendo, para reponer los naipes que se caen del castillo, para amortiguar los efectos del proceso de “desvaloriazación” de los balances que esta en marcha, pero al precio de fomentar la inestabilidad global y de agravar las futuras crisis financieras.
Es una política que ya se ha seguido sistemáticamente en el pasado para apagar anteriores crisis, con las consecuencias que ahora se están padeciendo. El agravamiento de la situación actual, de la cual hay que decir que no se tiene un conocimiento y una valoración precisas, por los enigmas que encierra el manto financiero que envuelve la economía mundial y los intereses en juego (nadie reconoce su delicada situación financiera para evitar precipitar la bancarrota), no dejaría de tener efectos perniciosos sobre la economía española, visto su gran endeudamiento, su precaria posición exterior y la dependencia tan acusada que tiene de la financiación externa. En todo caso, la inestabilidad financiera en Estados Unidos, ya propagada a otras zonas del planeta, ha tenido efectos sobre la economía real: se habla de recesión en aquel país y se han revisado a la baja todas las previsiones de crecimiento de la Unión Europea y otras partes del mundo. Este empeoramiento influye, como no, en las expectativas de la economía española, que ha obligado al gobierno a reducir las previsiones de crecimiento para el año en curso y los siguientes. Sin duda, las incertidumbres que dominan la economía mundial representan un clima poco propicio para la economía española, sometida a su vez a problemas propios y singulares.
1.c. El modelo agotado
Así, los cambios que están teniendo lugar en los últimos tiempos, con revisiones a la baja del crecimiento, aumento preocupante del paro y problemas en muchas empresas se relacionan con lo que se ha venido en describir como el agotamiento del modelo de crecimiento anterior, y que es el tercer elemento a considerar en la crisis de la economía española. La exagerada actividad del sector de la construcción, en particular del sector de la vivienda, ha llegado a su fin, y con ella la fase de bonanza. La construcción de viviendas ha tenido como telón de fondo una especulación salvaje, ha propiciado una gran extorsión a una gran cantidad de jóvenes necesitados de vivienda, ha llevado al endeudamiento de muchos hogares a unas cotas insólitas, ha dado lugar a un crecimiento de la actividad crediticia hipotecaria enfebrecido y ha absorbido una cantidad ingente de recursos destinados a cubrir todas las costas con muros de hormigón y a levantar fantasmales urbanizaciones en el entorno de las ciudades.
La caída irremediable del sector de la construcción arrastrará a otras muchas actividades económicas y como se ha generado un desajuste muy grande entre la oferta y la demanda de un bien no perecedero como es la vivienda, la paralización del sector será larga, nada del año o dos años que se suele decir piadosamente para tranquilizar a los ciudadanos. Por otra parte, no es necesario resaltar que eso del cambio de modelo de crecimiento que se pretende difundir como alternativa y solución a los problemas surgidos no es un trueque de estampitas, algo que pueda decidirse burocráticamente en los despachos y hacerse de la noche a la mañana, sino algo muy complejo que, de intentarse en serio, llevaría mucho tiempo, muchos recursos y más coherencia y planificación que las que el sistema puede proporcionar.
Por otra parte, han surgido, con características propias pero de la misma naturaleza que los riesgos “subprime”, problemas financieros relacionados con los créditos hipotecarios y la financiación a las inmobiliarias, sobre cuyo crecimiento ha descansado la actividad y la especulación de los últimos tiempos. Estos problemas empiezan a tener repercusión en la salud del conjunto del sistema bancario y la financiación de otras actividades, que no siempre son solucionables por la vía de inundar de liquidez el sistema, pues existen problemas adicionales de solvencia, fiabilidad y riesgos de impagos. El endeudamiento ha crecido a ritmos sin parangón con la actividad real de la economía, y en particular el de las familias con su hipotecada situación pesa ahora sobremanera cuando sería necesario contar con la demanda estable del consumo. De qué manera estos problemas colaterales influirán en la evolución económica de los próximos años es nuevamente una incógnita. No obstante, han aparecido algunos informes de todo tipo de instituciones que pronostican un período complejo y lleno de dificultades para la economía en los próximos años, lo cual, sin que tenga que llegar cumplirse en su peor versión, da idea de la incertidumbre existente y de la gravedad que puede tener la crisis “autonoma” de la economía española. No hay que entrar en otros muchos aspectos negativos de la evolución actual de la economía – efectos de la crisis energética con su impacto en el precio del petróleo del que nuestro país es particularmente dependiente, lo que se refleja en la balanza comercial, inflación creciente y divergente con la de la media de la zona euro con un larvado efecto negativo sobre la competitividad, precariedad aguda del mercado laboral, volatilidad del superávit presupuestario logrado en años pasados, muy ligado al tema de al vivienda, demandas y tensiones fiscales entre Comunidades- para comprender que los años próximos serán realmente muy complicados y potencialmente muy graves.
2. Tareas de la izquierda

El traducir el análisis económico anterior en tareas políticas ha de ser la preocupación de la izquierda anticapitalista, y de inmediato surgen dos objetivos esenciales. El primero debería ser el capítulo de la propaganda, la denuncia, la información, ...., para intervenir en el combate ideológico y elevar la conciencia social. El segundo, por supuesto, prepararse para luchar e impedir en la medida de lo posible que los efectos de la crisis se descarguen sobre los trabajadores y las capas sociales más débiles y de favorecidas.

2.a. Denuncia del sistema
En las nuevas circunstancias hay que denunciar al disparatado sistema capitalista capaz de arrastrar a las sociedades al desastre y de llevar a los individuos a la desesperación cuando las posibilidades materiales para garantizar un alto y razonable grado de bienestar social están dadas. Contra la idea de que el capitalismo es el único sistema posible hay que desvalorizarlo por las recurrentes crisis a que somete a las sociedades, aparte de las críticas que desde otros puntos de vista siempre se han hecho ideológicamente desde la izquierda.
Particular insistencia hay que poner en la crítica y el rechazo del neoliberalismo como concreción actual de modo de producción capitalista, pues muchos de los aspectos más negativos que la situación encierra en estos momentos son derivados de las concepciones neoliberales. La libertad absoluta de los movimientos de capital, la hipertrofia financiera que ha tenido lugar, la compleja ingeniería financiera sin limites a la imaginación que se ha desarrollado, los intentos a través de la especulación de apropiarse del excedente social a escala mundial son causas de la inestabilidad existente y los peligros del hundimiento catastrófico del sistema financiero internacional.
En esta línea de denuncia del neoliberalismo, hay que estar atentos, porque mientras a los empresarios y especuladores les iban los vientos a favor no ha dejado de reclamarse que el Estado debía sacar sus manos fuera de la economía y resaltarse las virtudes del mercado. Ahora, con los vientos en contra, han empezado surgir demandas continuas de que sea el Estado el que asuma muchos de los desafueros que se han cometido. Los bancos centrales, por ejemplo, están aceptando activos privados de mas que dudosa solvencia. En nuestro país también se empiezan a reclamar ayudas por parte de la banca y de las constructoras e inmobiliarias, precisamente los sectores que más se han aprovechado de los desmanes ocurridos el pasado reciente. Lo de la apropiación privada de los beneficios antes y la socialización de las pérdidas ahora está a la orden del día y no se debe de consentir.

Ha llegado también la hora de pedir cuentas a los gobiernos anteriores, es decir, tanto al Partido Popular como PSOE, del fanatismo europeísta con que impregnaron su política económica y social. En apenas 15 años, la retrasada economía española tuvo que asimilar la incorporación al mercado común en 1986, el desarrollo del Acta única para implantar el Mercado único y fue uno de los países que con mas ahínco defendió el Tratado de Maastricht y la creación del euro, cuando podía preverse que sería uno de los países que más dificultades tendrían para soportar el marco neoliberal extremo del mercado y la moneda únicos. El Tratado de Lisboa, después del rechazo de Francia y Holanda a la Constitución europea, tiene como objetivo esencial otra vez garantizar y darle carácter constitucional a ese marco. La oposición radical de la izquierda al Tratado de Lisboa ha de combinar todos los elementos de rechazo que suscitó la Constitución europea con la crisis a que Maastricht ha provocado en la economía española.
Por último, es necesario también denunciar la incompetencia y la ceguera con la que han actuado los últimos gobiernos al permitir un desarrollo económico tan insostenible y tan de cortas miras como el que ha tenido lugar en los últimos años. Se dice como un lugar común, como si no existiera responsable alguno, que el modelo de crecimiento está agotado, cuando en ningún momento debió permitirse y alentarse, por el PP y el PSOE nuevamente, una evolución tan desequilibrada, anárquica y perturbadora como la que ha tenido lugar, para una economía además anclada en un mundo tan competitivo como el que representa la Europa de Maastricht.
2.b. La resistencia
Sobre el segundo objetivo de evitar las consecuencias de la crisis hay que partir de las dificultades objetivas que presenta. Como ya adelantan todas las estadísticas del empleo y de paro, el crecimiento de este es imposible de detener en los próximos tiempos. La crisis, la precariedad del empleo y la inmigración dan una combinación explosiva, que no hay forma de impedir y cuya concreción, aunque difícil de predecir, siempre será inquietante. Los inmigrantes pueden ser las víctimas más directas y menos protegidas, existiendo el peligro, como apuntan los acuerdos que se negocian a escala europea, de que se desate una “caza” del “ilegal”, una regresión de las leyes y una ola xenófoba en la sociedad, que por todos los medios hay combatir. No deben hacerse concesiones en este terreno por más que la lógica, considerado aisladamente el problema, de pábulo al hostigamiento y la represión de los desvalidos inmigrantes.
Como es normal en todo período de crisis, el Estado del bienestar estará en el ojo del huracán de la ofensiva que la derecha, la patronal y el social liberalismo desatarán como remedio y para amortiguar las presiones sobre las cuentas del Estado. A los recortes fáciles de los servicios públicos, pues basta no atenderlos en las debidas proporciones presupuestarias para que se degraden, pueden añadirse intentos de recortes en las prestaciones sociales, desde la cobertura del desempleo, en momentos de crecimiento intenso del mismo, hasta una nueva ofensiva contra las pensiones, un objeto del deseo permanente que justificaran contundentemente con estudios en apariencia irrebatibles. A este respecto, ya se han dado algunos avisos sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones a medio y largo plazo, acotando y separando la Seguridad Social del resto del Sector Público.
Desde el punto de vista de la izquierda, no debe permitirse hablar de la crisis de la Seguridad Social, porque la crisis de la Seguridad Social es equivalente a la crisis financiera del Estado: no caben compartimentos y que sean los gastos sociales los que resultan deficitarios e insostenibles. La resistencia contra todos los recortes sociales debe ser una seña de identidad de la política de izquierdas en el período que se abre: cabe recordar continuamente la debilidad del Estado del bienestar en nuestro país en comparación con la media de la Unión Europea - los gastos en prestaciones sociales en términos del PIB están más de siete puntos por debajo-, pese a lo cual, la favorable evolución de las cuentas públicas de los últimos años se ha utilizado antes que nada para emprender reformas fiscales de marcado carácter regresivo.
El ritmo de la crisis habrá de determinar las denuncias, movilizaciones y consignas en cada momento, si bien hay que ser consciente que el deterioro de la situación económica y social puede obligar muy rápidamente a endurecer el discurso y los objetivos, sin que deban existir limites a la hora de reclamar soluciones: la nacionalización de empresas y sectores bajo control de los trabajadores no es una consigna impensable si la crisis toma derroteros muy destructivos.
Y como no puede ser de otro modo, la política de alianzas tiene que ser coherente con los objetivos que se han trazado. Lamentablemente no cabe depositar mucha confianza en las direcciones de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT. Han dado pruebas rotundas de estar al quite de los problemas de los gobiernos y las necesidades del orden neoliberal. Creen en el sistema y consecuentemente lo apoyan y lo defienden de perturbaciones. Sólo en caso de un agravamiento muy serio de la situación, cuando no darse por enterados de los estragos de la crisis les provocaría una pérdida de autoridad y legitimidad, sólo entonces cabria esperar un cambio de actitud. Hasta ahora se han limitado a expresarse con relativa dureza sobre los intentos de descargar la crisis sobre los trabajadores, pero los hechos no hacen fiables las palabras y, en todo caso, hasta ahora sólo han empezado a notarse los efectos de la crisis sobre el empleo.
Inevitablemente la resistencia habrá de contar con los sectores críticos sindicales, los sindicatos minoritarios más combativos, exigirá prestar apoyo a las luchas que surjan de conflictos en empresas y sectores productivos y, en fin, apoyar e integrarse en los movimientos sociales que traten de impedir la degradación de los servicios públicos, con la sanidad y educación a la cabeza.
Hay que lamentar que los tiempos que se avecinan sean de crisis, pues los perjudicados, al extremo de complicárseles la existencia y faltarles los medios para sobrevivir, serán los trabajadores y las capas sociales más débiles. No está escrito que en esas circunstancias pueda darse un avance político significativo en la lucha por otro mundo, pues muchas veces ha resultado que los crecientes malestar social e inseguridad económica retraen a las víctimas, introducen el miedo en la población, e incluso abren las puertas para el avance del fascismo, sin embargo, está en las obligaciones más ineludibles de la izquierda antisistema intentar que ello no suceda, combinando las luchas de resistencia con el combate ideológico contra el capitalismo y la defensa, por decirlo sin tapujos, del socialismo.