30 de juny 2006

PRESENTACIÓ DEL MANIFEST PROGRAMATIC "PER UNA ALTERNATIVA D'ESQUERRES A SANTA COLOMA"


L'Assemblea local d'Esquerra Unida i Alternativa va aprovar difondre el Manifest Programàtic "PER UNA ALTERNATIVA D'ESQUERRES A SANTA COLOMA".


Aquest document te vocació de document obert per contrastar i per demanar opinió sobre la ciutat que tenim i la que volem. DONA'NS LA TEVA OPINIÓ!!!

Obrim un procés que volem tancar-lo la primera quinzena de Desembre amb una proposta oberta i participativa.

PER UNA ALTERNATIVA D’ESQUERRES A SANTA COLOMA
Santa Coloma és una ciutat amb moltes incerteses, algunes d’elles és van esvaint (Can Zam, Insuficiència econòmica), però d’altres son continues a la ciutat, fruït sobretot d’una política municipal que no és gens planificada, si més no per als ciutadans/es, no hi ha un Pla estratègic de Ciutat, ni tampoc un estudi sobre les necessitats actuals i properes d’habitatges i equipaments, els grans projectes van sortint i es van ampliant amb una cadència que afavoreix el model de ciutat que és va imposant, doncs d’un amb un són més assumibles per la ciutadania.

EUiA creiem que estem en un moment molt important i decisiu en el futur de la ciutat, en el model de desenvolupament urbà i humà, això dependrà de diversos factors, uns que esdevindran força negatius i greus, el manteniment de la majoria absoluta per part del PSC i l’increment de la presència del PP al Consistori.

EUiA considerem que aquest fet només pot evitar-se amb més presència de les forces a l’esquerra del PSC, per això com sempre hem fet no cercarem la confrontació política amb aquestes propostes, demanarem més participació en les eleccions municipals, farem una crida per no fent-se mal, i tenir un discurs unitari i crític per un canvi i una alternativa a l’esquerra.

EUiA considerem que només la coalició ICV-EUiA pot ser-hi una garantia de trencament de la majoria absoluta, com a segona força política de la ciutat tenim també l’obligació de treballar amb aquesta direcció, la presència en les institucions i en l’equip de govern només son un mitjà, no deuen ser pas mai un fi, es una eina per fer més visibles les propostes i aconseguir els objectius de més i millor participació ciutadana, més polítiques socials i de lluita contra l’exclusió social, igualtat de drets entre tots els colomencs/ques, un urbanisme social i participatiu i aconseguir un parc de Can Zam, verd i frondós.

EUiA recollim l’herència de lluita i govern del PSUC, del moviment popular veïnal i de l’esquerra antifranquista, una legitimitat que car ningú ens pot negar. Cercarem la complicitat i el treball amb entitats ciutadanes i persones que creuen que una altre Santa Coloma es possible, doncs junts podem avançar.

Esquerra Unida i Alternativa demanem suport a aquesta proposta, com sempre hem fet els nostres debats són oberts i las nostres decisions són presses amb els companys i companyes que ens donen suport, d’una forma democràtica decidim els nostres compromisos. I ens reafirmem en el fet de rendir comptes de la nostra presencia institucional.

MÉS CIUTAT, MÉS RECURSOS
Esquerra Unida i Alternativa volem més competències per l’Ajuntament, però alhora volem els recursos suficients per desenvolupar-los. Volem incrementar la qualitat de vida dels ciutadans/es, es per aquest motiu que cal més autonomia local.

La prioritat en la despesa local, és el punt clau de la política municipal, hem d’incidir sobre les persones, defensem la democràcia, la igualtat i la justícia social com mesures efectives i reals de la realització d’aquestes polítiques. Nosaltres volem fugir de les polítiques basades en la inmediatessa i “d’aparador”.

Des d’EUiA ja vam proposar i posar en marxa la taxa a les entitats financeres, aquest exemple ens ha de servir per anar cap allò que sempre hem defensat, que paguin més impostos aquells que s’aprofiten més de la ciutat.

URBANISME I HABITATGE PELS CIUTADANS I CIUTADANES

S’està consolidant un model urbanístic de ciutat compacta, on els edificis “singulars” amb molta alçada es pretén que siguin normals dins el paisatge de la ciutat, però aquests no són una solució pels barris. Alhora s’està densificant la ciutat, sense preveure un increment dels serveis públics. Aquest model urbanístic del PSC que es el de consolidar una Santa Coloma a dues velocitats, no el compartim. El model urbanístic per EUiA deu ser participatiu, fet amb una visió comunitària, sostenible i tenint en compte a les persones, es dir humà i digne. Volem un Urbanisme reequilibrador en els barris.

L’espai públic deu ésser destinat per a equipaments públics, som contraris a experiències com las del 10HJ a Barcelona, fent pisos per a joves en llocs destinats a equipaments.

També calem més arbres i espais verds als barris, no compartim els models de plaça dura. Es necessari seguir fent accions de microurbanisme per millorar voreres i carrers però amb planificació, que no col·lapsin la ciutat.

Hem de ser honestos, projectes que s’ha definit a la ciutat, Pallaresa, Front Fluvial, no poden ser els nostres projectes, si be es cert que s’han millorat amb una vessant social, amb habitatges públics i amb pisos tutelats per a la gent gran, com és el cas de la Pallaresa. Però son models de desenvolupament urbà massa agressius pels barris.

Encara queden espais lliures a la ciutat cal protegir-los i reservar-los, el Solar de les aigües, Anselm de Riu, Can Calvet.

Santa Coloma és una de les ciutats on més han pujat els preus de l’habitatge en els darrers anys, això contrasta molt en ser-hi la segona ciutat per la cua en Renda Familiar disponible. Manca una política d’habitatge social. Hi ha segments de la població amb dificultats d’accedir a l’habitatge (famílies monoparentals, pensionistes, famílies amb ingressos molt baixos), als que no se lis dona solució, ni son prioritat.

Cal desplegar tota la intensitat el Decret pel dret a l’habitatge:
· Registre únic d’habitatge protegit, per conèixer les famílies que tenen dificultat d’accés a l’habitatge i les seves característiques.
· Xarxa de Mediació de lloguer social, Pisos per la Inclusió. Una eina per que els propietaris posin en el mercat els habitatges buits. Aquesta s’ha de convertir en la oficina de lloguer a la ciutat, evitant-ne els intermediaris de las agencies immobiliàries.
· Rehabilitació del parc d’habitatges.
· Intervenció pública en els casos d’infrahabitatge i manca de manteniment de l’edifici per part del propietari.

Però també hi ha d’altres eines, hem de lluitar contra els especuladors, que s’aprofiten i lloguen o venen espais sense cèdula d’habitabilitat, que relloguen fins al màxim petites habitacions, que fan de la pobresa i de la necessitat un aprofitament econòmic. Gravar els habitatges buits.

Hem de desenvolupar una veritable política d’habitatge. Amb més transparència de les actuacions municipals. I garantint l’accés de tothom als habitatges i aparcaments públics, i els seu ús social.

MÉS PARTICIPACIÓ, MÉS DEMOCRÀCIA

Volem més democràcia, això comporta més participació de la ciutadania, l'alt nivell d’abstenció es preocupant i es una dada a tenir en compte. Però també més igualtat, més accessibilitat als drets socials i als recursos socials. Una democràcia social en tot el seu contingut.

Santa Coloma necessita un moviment veïnal, útil, que canalitzi les incidències i els dèficits que existeixen als barris, que siguin un interlocutor ferm i reivindicatiu davant l’Ajuntament.

Cal una modificació del Reglament de Participació Ciutadana en aquelles qüestions que considerem que son importants, dret d’audiència, petició de paraula al Ple, Pressupostos Participatius... El model de l’Ajuntament, te moltes llacunes i diversos incompliments, el Consell de Ciutat, n’és massa formalista i consultiu, sense una capacitat decisòria, perd valor pels ciutadans/es. Alhora no s’acaben de tractat els projectes urbanístics, llevat de Can Zam.

Rebutgem a més l’ús restrictiu del Reglament per no donar la paraula als plens municipals, això fa veure la institució com massa el.litista, i allunyada del carrer. Hem de reconèixer l’esforç de posar espais d’ús exclusiu per a entitats, però alhora denunciem que no es respecti per part de les empreses d’oci, i que des de l’Ajuntament no es vetlli pel seu respecte. Hi ha un ús restrictiu dels mitjans de comunicació local, on es veta la informació. S’ha de fer un Reglament de mitjans de comunicació públics a la ciutat, un compromís que no s’ha portat a terme.

Les entitats ciutadanes formen una xarxa imprescindible per a una ciutat, s’han d’afavorir les seves activitats i cercar-ne models d’autogestió compartida i cogestió d’espais. La recuperació del Casal de Joves n’és imprescindible com un espai de trobada d’entitats juvenils.

MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I CAN ZAM
Can Zam es un dels temes claus per crear-ne model de ciutat, N’estem convençuts que ICV-EUiA hem estat la garantia i hem estat determinants al Consistori pels avanços que hem fet per aconseguir el gran parc urbà, verd I frondós que Santa Coloma necessita. EUiA ha dit si a la darrera proposta del planejament feta per Serveis Territorials, doncs considerem que acompleixen la major part de las propostes que sempre hem fet: No a habitatges dins el parc, no a la divisió dels Jardins Moragues, la viabilitat i equipaments públics.


Aquest és el parc que hem defensat EUiA, la coalició i la Plataforma. No pot ser el parc del PSC, no podem deixar que s’apropiïn de la nostra lluita i del nostre treball, aquells que tenien pensat d’altres usos per aquest espai.

Encara queda un llarg camí per tenir el gran parc que Santa Coloma necessita:

Ha de ser un parc urbà, verd i frondós, es a dir amb zones de gespa i vegetació, amb arbrat i amb el mínim de ciment, un parc de qualitat. Un parc que tingui en l’actual barri del Pilar, el seu cor frondós.
Sol·licitar que la masia de Can Zam sigui inclosa com lloc històric dins el Patrimoni històric català, i els jardins Moragues siguin una continuació i una porta d’entrada a la mateixa, on proposem la creació d’un museu de la Santa Coloma agrícola.
Hem de repensar, quins equipaments son necessaris per a la ciutat, que poden ser pol d’atracció pel parc. L’equipament front la Damm proposem un Centre d’educació mediambiental, com espai no només de divulgació sinó també d'investigació, en aspectes com l’ecologia urbana, tot incorporant energies renovables, ens reafirmem amb la nostra reivindicació no volem un edifici d’oci-negoci. Considerem també molt important una pista d’atletisme reglamentaria.
Aquests equipaments han de ser compatibles amb el parc, i no ser-hi agressius així la seva ubicació també te molt a veure, i pensen que aquells, com el Polisportiu, que poden ser-hi més visitats, han de ser prop de la Pallaresa, per facilitar l’aparcament i l’accés.
També queden punts d’incertesa com els equipaments metropolitans
Volem un seguiment amb una comissió ciutadana de tot el procés, i on tingui participació la Plataforma.

D’altres qüestions importants, son la defensa del Parc de la Serra de Marina, amb els seus límits actuals, i preservar-lo de qualsevol intent de retallada al revisar l’actual Polígon Industrial. El Parc de la Serra de Marina ha de rebre les inversions necessàries per dotar-lo d’espais de lleure, per la seva protecció. Ha de convertir-se en un espai natural que res hagi d’envejar a Collserola. La creació d’un recurs mediambiental a Torribera també aprofundiria en aquest sentit.

L’Agenda 21 local porta més d’una legislatura sense desenvolupar-se. La ciutat esta a la cua en les dades de la recollida selectiva. Defensem la implantació de plaques solars als edificis de nova construcció i l’increment d’aquestes a la ciutat, s’han de fomentar nous models de consum més racionals.

Santa Coloma ha d’afavorir l’ús de la bicicleta, mitjançant carrils bicis, i habilitar zones d’aparcament per aquestes.

Reclamem l’eliminació del peatge de Mollet i conectivitat del transport públic amb els grans polígons industrials, per accedir al Vallés

DRETS SOCIALS I SERVEIS PÚBLICS PER A TOTS I TOTES
Aquesta legislatura hem finalitzat el mapa sanitari a la ciutat, i podem dir que gaudim d’un “nou hospital”, amb l’ampliació de l’Esperit Sant. S’ha de garantir la qualitat de l’atenció sanitària i la participació dels usuaris dels centres, mitjançant Consells d’usuaris.

S’ha d’avançar per incrementar els serveis destinats a las patologies mentals i a l’atenció a les drogodependencies des d’una vessant preventiva i sanitària, però també des d’una vessant social.

Santa Coloma ha de revisar el mapa escolar per definir les necessitats de centres, defensem l’equitat i igualtat en l’ensenyament, i no acceptem les discriminacions que es fa per part dels centres concertats en l’escolarització dels infants. Calen més professionals i recursos en els centres d’ensenyament. L’absentisme i el fracàs escolar estan guanyant terreny, hem de posar tots els esforços en lluitar contra aquests dos fets molt greus i que suposen el primer esglaó en la desigualtat social.

En el mandat 2003-2007, no ha suposat una millora en les places d’escola bressol municipal, Santa Coloma esta molt endarrerida, només amb un 11% del total de places. Es urgent el desplegament de la xarxa, amb obertura d’escoles bressol a tota la ciutat, i de forma prioritaria a la zona sud.

Els infants deuen ser la prioritat en les politiques socials i de model de ciutat, cal habilitar espais de jocs, i de serveis públics, per tal de garantir els seus drets i el seu ple desenvolupament personal.

El Pla per a la Convivència deu ser el motor i l’espai de trobada d’una ciutat que n’estem convençuts s’enriqueix amb la diversitat, però que cal treballar dia a dia , pas a pas i no ser-hi un “aparador” o un “apagafocs”. Es va realitzar una revisió del Pla per a la Convivència, però creiem que no es suficient, calen més recursos econòmics i humans, cal una política de comunicació pedagògica sobre la diversitat, cal una direcció més política de la gestió de la diversitat i la interculturalitat, cal actuar amb transversalitat.

La defensa dels drets de tots/es els ciutadans vinguin d’on vinguin. La lluita contra las màfies que exploten als immigrants (habitatge, treball, prostitució...), el rebuig a lleis, com la d’estrangeria, que els situa en posicions mes vulnerables, l’acompliment de les ordenances de neteja i d’activitats, són mesures prioritaries per a EUiA

Gairebé dos anys després del conflicte de l’oratori a Singuerlin, no s’han donat passos per “normalitzar” una situació irregular. EUiA vam denunciar a la delegació del Govern la contradicció entre el permís de manifestació i la vulneració del dret al culte que va fer-se durant els incidents de l’Oratori.

També es necessari dotar de més recursos els serveis públics, principalment els Serveis Socials, per poder arribar a totes les situacions d’exclusió i de dificultats socials de la població, i de forma urgent i prioritaria als barris de la zona sud, com mesura d’acompanyament a la Llei de Barris.

Hi ha un increment de l’envelliment a la ciutat, ha d’haver més cobertura per la gent gran, més serveis públics, amb centres de dia, més teleassistencia, més atenció domiciliaria.

Defensem els serveis públics, a preus públics i de qualitat. Volem recuperar per part de l’Administració aquells serveis públics que s’han externalitzat en les darreres legislatures, enllumenat, neteja, Atenció Domiciliaria...Pateixen una manca de control del servei, d’informació i de coordinació que repercuteix a la ciutadania. Quan s’externalitza el servei, la empresa adjudicatària passa a ser-hi la “cara” de l’administració pública. No podem permetrà que empreses amb contracte amb l’Ajuntament vulnerin els drets laborals dels treballadors/es i no ofereixin un servei de qualitat als ciutadans. Tanmateix las instal·lacions esportives fetes amb diner públic i que s’acaben gestionant per empreses que treuen benefici de les mateixes.

Des d’EUiA considerem les ETT’s non grates a la ciutat, apostem per un treball digne, per la lluita contra la precarietat, i per la inserció laboral dels col·lectius més desfavorits.

Recolzarem iniciatives d’economia social, de cooperativisme, de nous jaciments d’ocupació i a la innovació tecnologica. Fem una aposta pel programari lliure en l’Administració municipal.

PER UNA CULTURA DE SOLIDARITAT, POPULAR I PARTICIPATIVA

La desaparició de la Fira d’entitats de la Festa Major, va suposar un abans i un després en les entitats de la ciutat, la desaparició d’un espai de convivència i de contacte amb els veïns/es, sense cap mena de dubte afebleix la xarxa social.

Hem d’oposar-nos a qualsevol intent de privatitzacio del Teatre Municipal, una cosa és la contractació de la programació i un altre ben diferent és la privatitzacio de la gestió. Hi ha prou grups de teatre colomencs i amb molta qualitat per donar-lis més rellevància en el Teatre. El Teatre deu ser de gestió pública i d’accés per a tots els ciutadans.

Santa Coloma te un alt nivell cultural, però desaprofitat, cantautors, grups de música i de teatre, músics de l’escola municipal, escriptors, poetes, pintors, escultors...molts d’ells ha tingut que marxar fora per fer-se un nom, s’ha de impulsar i recolzar tots els fenòmens artistics i culturals de la ciutat. També potenciar la cultura tradicional del centre Joan Pairó. EUiA defensem un oci no consumista i alternatiu, es per aquest motiu que creiem que és molt important l’autogestió i la cessió d’espais a aquests grups culturals.

Defensem el Patrimoni històric i volem treballar amb la recuperació de la memòria històrica de la ciutat.

Considerem important donar més empenta en la cultura per la pau i la solidaritat, propossem un agermanament amb una ciutat palestina.

Reivindiquem un Alberg Juvenil, com espai de trobada i de contacte entre joves d’arreu del món i que afavoriria la programació d’activitats de solidaritat i culturals a la ciutat.

CONDOL PER LA MORT DEL COMPANY ANTONI SOLÉ


El veterà lluitador antifranquista i històric militant del PSUC i ICV, Antonio Solé Bella, va morir el 18 de juny a l’edat de 85 anys. El company Solé va ser un exemple de compromís amb les idees i els valors de l’esquerra fins al final. Fou fundador de la JSUC a Santa Coloma, i un dels fundadors de la Associació de Veïns de Santa Rosa (tenia el carnet de soci número 3). Els darrers anys treballà activament a la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, fins que els problemes de salut l’obligaren a retirar-se de la primera línia paulatinament. Descansi en pau.

ICV-EUiA VOTA NO A LA QUALIFICACIÓ COM A EDIFICABLES DELS TERRENYS DE L’ANTIGA ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZEl Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Santa Coloma va denunciar la degradació d’aquest espai i va reclamar mesures per recuperar aquesta antiga escola com a equipament públic per a la ciutat a finals de l’any passat.

L'Àrea de Serveis Territorials i Municipals porta a votació al Ple municipal de dilluns 26 de juny, la Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità, per a l'obtenció d'habitatges per a joves al carrer dels Almogàvers/carrer de Laredo. Aquesta és la modificació del PGM per qualificar els terrenys de l'antiga escola Miguel Hernández com a terrenys edificables.

El GM d’ICV-EUiA argumenta la seva negativa a la modificació del PGM en tres punts fonamentals:
1.- Aquest projecte té una greu manca de participació i informació. El Consell de Ciutat no ha estat informat, l’Associació de Veïns de Singuerlín, la FAVGRAM i altres entitats no estan assabentades d’aquesta proposta i el veïnat del barri de Can Calvet ni tan sols sap quin és el futur d’un espai públic de 4.000 m2 del seu propi barri.
2.- La ciutat de Santa Coloma no disposa d’un pla d’equipaments públics que justifiqui la desestimació d’aquest espai com a tal. Tots i totes som conscients que la ciutat de Santa Coloma necessita una reserva d’espais per implantar i ampliar nous serveis per a la ciutat.
3.- Aquest edifici de quasi 4.000 m2 no es pot desestimar per instal·lar serveis de primera necessitat per a la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.

El GM d’ICV-EUiA vol que es faci un estudi municipal per avaluar la finalitat d’aquest edifici.

Possibles usos i propostes d’ICV-EUiA

Recurs per a la tercera edat. Ja l’any 2005 aquest consistori va plantejar destinar aquesta escola a aquesta finalitat, i l’Obra Social de la Caixa de Catalunya es va oferir per obrir un centre especialitzat en atenció a malalts d’alzheimer.

Una altra possibilitat es l’adequació de l’espai per a residència d’estudiants i espai multifuncional juvenil, relacionat amb el Campus Universitari de l’Alimentació amb seu al recinte Torribera.

O també seria idoni per ampliar l’oferta formativa d’adults i els programes d’inserció sòciolaboral. (Nova seu de l’escola d’adults de Singuerlín i ampliació de serveis de Grameimpuls, SA)

El Grup Municipal d’ICV-EUiA apostem decididament per donar a aquest espai un ús d’equipament públic. Descartem altres opcions que destinin aquests terrenys a alternatives que no siguin de servei públic per al conjunt de la ciutadania de Santa Coloma.

El Grup Municipal d’ICV-EUiA sempre hem apostat i liderat propostes polítiques d’habitatge públic i estratègies que afavoreixin l’emancipació de la joventut de Santa Coloma, però entenem que la ciutat també necessita equipaments públics de qualitat per donar serveis al conjunt de la població.Grup Municipal d’ICV-EUiA

POSICIO DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA DAVANTA LA SIGNATURA DEL CONVENI PER OBRIR LA OFICINA LOCAL D'HABITATGE


El Ple Municipal del passat dilluns 26 de juny va aprovar el conveni a signar per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.

El Grup Municipal d’ICV-EUiA es va posicionar afirmativament en la signatura d’aquest conveni perquè suposa un pas endavant en el desplegament del Decret pel Dret a l’habitatge que inclou: la implantació de l’Oficina local de l'habitatge -que pot assumir la Borsa jove-, la rehabilitació, els informes sobre les estructures dels edificis, el registre únic d’habitatge i la Xarxa de mediació de lloguer social.

Però considerem insuficient i poc agosarada la proposta perquè a Santa Coloma s’aplicarà sense incloure les dues vessants més socials: El registre únic d’habitatge i la Xarxa de mediació de lloguer social. Aquests dos aspectes són el que permeten saber qui té necessitat d'habitatge protegit i afavorir que els col·lectius més desfavorits puguin accedir a l’habitatge.

Fins ara, 300 joves colomencs han trobat habitatge, això és una bona noticia. Des del Grup Municipal d’ICV-EUiA apostem per impulsar a la nostra ciutat polítiques que facilitin l’accés a l’habitatge de les famílies i dels ciutadans amb dificultats sociolaborals. Pensem que una de les principals eines de treball per fer reduir l’exclusió social a Santa Coloma és facilitar l’accés a l’habitatge.
Grup Municipal d’ICV-EUiA

El Dret a l’Habitatge a Santa Coloma
Un dels principals problemes socials a Santa Coloma es el de l’habitatge aquestes son algunes de les dades que estructuren la situació:
· Penúltim lloc dels municipis de Catalunya en Renda Bruta Familiar Disponible, un 25% per sota de la mitjana de Catalunya, només per sobre de Badia del Vallés.
· Un alt percentatge de Rendes Mínimes d’inserció, 1,73% de la població.
· Un 16,3% de les famílies es troba per sota del llindar de la pobresa, 240 €/mes, segons estudi de la Fundació Un Sol Món.
· Un augment de famílies monoparentals a les dificultats de mantenir una llar amb un únic sou, i més si aquest és baix, s’afegeix el fet de tenir fills al càrrec .Una persona sola necessita destinar el 64% de la seva renda durant 25 anys per comprar un pis.
· amb un increment de gent gran, amb pensions baixes i vulnerables a la modificació de la llei d’arrendaments urbans, el denominat "mobbing immobiliari"
· Santa Coloma ocupa l’onzè lloc de les ciutats amb l’habitatge més car de l’Estat.
· La pujada mitjana anual del preu dels habitatges es situa en un 14%, en el darrers 6 anys l’augment ha estat del 74,8%
· Segons dades de l’Institut d’estadística de Catalunya les dades d’habitatges buits a la ciutat estaria al voltant del 9%.
Aquestes dades reflexen una realitat que els professionals dels Serveis Socials d’atenció Primària coneixen bé, l’accés a l’habitatge i disposar d’un habitatge digne es una de les problemàtiques socials que han d’atendre

EUiA I ALTERNATIVA JOVE DONAN SUPORT A LES ACCIONS LEGALS QUE S’INICIÏN PER ESCLARIR EL TRACTE QUE HAN SOFERT ELS DETINGUTS DE LA ZONA FRANCA


Dissabte al matí van ser detingudes 59 persones a Barcelona en una acció de denúncia de l’existència de centres d’internament per a immigrants, organitzada per la II Caravana Europea per la Llibertat de Moviments.
Entre els detinguts es trobaven dos professionals dels mitjans de comunicació i dos advocats que es trobaven allà en qualitat de legal time, amb la funció vetllar i assistir en el correcte desenvolupament de l’acció.57 de les 59 persones van restar detingudes més de 48 hores en condicions denigrants en el tracte i pèssimes en l’atenció sanitària i alimentària.
La jutgessa va acceptar l’habeas corpus invocat pels detinguts i detingudes. Així, dilluns al matí van anar quedant en llibertat amb càrrecs: desordre públic, danys, usurpació de bens i en alguns casos, també, resistència a l’autoritat.Els detinguts i detingudes han anunciat que presentaran denúncies i/o una querella contra les actuacions policials.
Des d’Esquerra Unida i Alternativa i Alternativa Jove-Joves d’EUiA considerem desmesurada l’actuació de la Policia Nacional a la finalització de l’acció pacífica i reivindicativa, que havia convocat la II Caravana Europea per la Llibertat de Moviments a la Zona Franca de Barcelona, al futur centre d’internament per a immigrants.Des de Esquerra Unida i Alternativa i Alternativa Jove-Joves d’EUiA hem estat fent el seguiment d’aquests esdeveniments, alhora que donem suport a les accions legals que s’iniciïn per esclarir el tracte vexatori i denigrant que varen patir els detinguts i detingudes.

MANIFEST D’EUiA DAVANT EL DIA INTERNACIONAL DE L’ALLIBERAMENT DELS GAIS, LESBIANES, TRANSSEXUALS I BISEXUALSUn 28 de juny més, EUiA fa seva la diada per l’alliberament de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals. Per EUiA, cal seguir reivindicant la diversitat sexual i la igualtat de drets per a totes les persones, sigui quina sigui la seva orientació sexual.Per això ens felicitem que el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat el passat 18 de juny, reconegui explícitament la igualtat de drets per a totes les persones amb independència de la seva orientació sexual. Així, l’article 40.7 preveu que “Els poders públics han de promoure la igualtat de les diferents unions estables de parella, tenint en compte llurs característiques, amb independència de l’orientació sexual dels membres. La llei ha de regular aquestes unions i altres formes de convivència i llurs efectes” i l’article 40.8 obliga els poders públics a promoure la igualtat de drets de totes les persones amb independència, entre d’altres factors, de la seva orientació sexual.La reforma del codi civil espanyol que es va fer l’any 2005, pel qual s’amplia el dret al matrimoni i adopció a parelles del mateix sexe, va ser un avenç històric per EUiA. Enguany ho és el projecte de llei aprovat al Consell de Ministres sobre la llei d'Identitat de Gènere. Són fets que, sense cap dubte, han posat l’estat espanyol a l’avantguarda en el reconeixement dels drets de plena ciutadania per a totes les persones amb independència de la seva identitat i orientació sexuals. Volem animar el govern central a seguir per aquest camí.Tot i així, encara existeixen en la societat catalana i espanyola conductes homòfobes que cal desarrelar amb la sensibilització, l’educació i la normalització en la tolerància. Cal destacar també que al món encara hi ha molts països on una orientació sexual que no sigui l’heterosexualitat es considera un delicte i, en alguns casos, fins i tot es condemna amb la pena de mort. EUiA vol contribuir a la normalització de la llibertat sexual a tot el món i en totes les esferes de la vida quotidiana. Per això considera fonamental allò que els moviments socials de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals reivindiquen: l’educació en la llibertat i la diversitat sexual.

IU VOTA EN CONTRA DEL INFORME PARLAMENTARIO PACTADO POR PP Y PSOE SOBRE EL "PRESTIGE" Y QUE ELUDE LAS RESPONSABILIDADES POLITICAS


PSOE y PP evitan que el mayor desastre ecológico en España pueda debatirse en el Pleno del Congreso

(Madrid, 28 de junio 2006).- PSOE y PP han unido su voto en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para sacar adelante, con el único rechazo de IU, el informe final sobre las consecuencias derivadas del hundimiento del "Prestige", elaborado por una subcomisión que ha desarrollado su trabajo durante el último año y medio. El documento pactado, que ha contado también con el apoyo del BNG, elude cualquier tipo de responsabilidad política de la anterior administración del PP en la catástrofe de 2002 y diluye las causas reales de la tragedia apuntando sólo al mal estado del buque.El acuerdo entre los dos grandes partidos para minimizar el contenido del informe se reprodujo a la hora de votar negativamente a la propuesta presentada por IU para que el debate sobre la mayor catástrofe ecológica ocurrida en nuestro país pasara al Pleno del Congreso y no acabara hoy, como así ha sido finalmente, en la Comisión de Agricultura.El portavoz de IU en la Comisión, Gaspar Llamazares, fue el único que se opuso al dictamen final, entre otras razones, porque tanto PSOE como PP han preferido "anteponer la razón de Estado a la verdad. Este informe final viene condicionado por los efectos jurídicos y políticos que podría desprenderse de él en caso de haberse hecho en condiciones".En su opinión, las responsabilidades políticas "no caducan", sobre todo "cuando nadie ha asumido aún ninguna responsabilidad". Insistió en que “debe haber una reprobación política sobre este asunto a la Administración de entonces. Aquí se da un análisis complaciente y justificativo; aparentemente brillante, pero vacío de contenido. Para nosotros hay una causa principal, que se elude voluntariamente en el informe, y es la orden de alejamiento y hundimiento, que transformó un accidente marítimo en una catástrofe sin precedentes".El documento señala que la causa más probable del siniestro fue el precario estado estructural%

ISRAEL PROSIGUE CON SU OFENSIVA EN GAZA


El Ejército israelí lanzó el miércoles una amplia ofensiva que alcanzó primero el sur de la franja de Gaza, se amplió a la ciudad cisjordana de Ramala, donde detuvo más de una decena de ministros y legisladores palestinos de Hamas, informaron servicios de seguridad palestinos.
Entre los arrestados figura el viceprimer ministro palestino, Nasser al Shaer, así como el ministro de Cultos, Nasser Nayef Rajub.
La redada israelí se produjo un edificio de Ramala en el que pasaban la noche muchos de los ministros y legisladores, así como en Hebron, en el sur de Cisjordania, añadieron las fuentes.
Por su parte, la fuerza aérea israelí lanzó un misil contra la universidad Islámica en la ciudad de Gaza, informó la radio pública israelí.
Según fuentes palestinas citadas por la emisora, el ataque no ha causado heridos. La emisora añadió que los israelíes lanzaron otro misil contra un descampado en el norte de la franja de Gaza.
En tanto, un avión del Ejército israelí atacó una almacén, en la localidad de Jan Yunis, al su de la franja de Gaza, donde supuestamente milicianos palestinos guardaban cohetes Kasam, de fabricación casera.
Además, barcos de la marina israelí han disparado cohetes contra descampados en el norte de la franja de Gaza desde donde los palestinos disparan proyectiles contra Israel.
Por su parte, milicianos palestinos lanzaron recientemente un cohete hacia el desierto del Neguev, en Israel, sin causar heridos o daños materiales.
Aviones del Ejército israelí han lanzado esta noche octavillas por toda la franja de Gaza en las que advierten a los habitantes palestinas que no deben moverse por la zona.
Mientras el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, calificaba la invasión militar de "crimen humanitario" y pedía la intervención de la comunidad internacional.
La incursión terrestre se llevó a cabo tras el bombardeo de blancos civiles en toda la franja en la noche del martes, entre ellos la destrucción de tres puentes que conectan el sur con el norte, una tubería de abastecimiento de agua y una estación eléctrica que ardió durante horas en el oscuro horizonte de Gaza capital.
Tras ese bombardeo, más de la mitad de la población de Gaza se quedó sin electricidad y miles de palestinos se aprovisionaron de productos de primera necesidad ante el temor de que la ofensiva militar israelí se prolongue.
El bombardeo de la estación eléctrica provocó además cortes de agua ya que buena parte de los hogares palestinos requieren de electricidad para el bombeo del agua, que también quedó inutilizado en otros puntos debido a que los bombardeos aéreos destruyeron varios acueductos bajo los tres puentes derrumbados por los misiles israelíes.
Ingenieros palestinos explicaron que las reparaciones de la central eléctrica -que israelíes y estadounidenses ayudaron a construir hace unos siete años- llevará al menos unos seis meses.
A lo largo de la jornada, la aviación israelí continuó bombardeando puntualmente varias zonas del sur de la franja sin causar heridos pero sí severos daños materiales.
Unos 5.000 soldados y decenas de tanques y blindados permanecen acantonados en prácticamente todo el sur del territorio.
También la ciudad cisjordana de Ramala fue escenario de una incursión con tanques y todoterrenos militares.
La operación, en la que fue rodeado un edificio de la ciudad, concluyó con el arresto de tres palestinos -cuya identidad se desconoce- y aparentemente estuvo relacionada con el secuestro de un colono israelí, desaparecido el lunes y en manos de los Comités Populares de la Resistencia.
Los organismos de seguridad israelíes recibieron ayer informaciones de sus homólogos palestinos acerca de que el joven colono Eliahu Asheri, de 18 años y secuestrado por milicianos palestinos, podría encontrarse en la zona de Ramala.
Un portavoz de los Comités mostró hoy durante una rueda de prensa el carné de identidad de Asheri y amenazó con asesinarle si Israel no cesa la ofensiva contra Gaza.
Entretanto, el Gobierno del movimiento islámico Hamas exhortó a Israel a excarcelar a presos palestinos, a cambio de la liberación del soldado israelí retenido por milicianos, para poner fin a la crisis creada tras el secuestro del militar israelí Guilad Shalit el pasado domingo.
En la tarde del miércoles cuatro aviones del Ejército israelí sobrevolaron de madrugada el palacio del presidente de Siria, Bashar Al Asad, en la ciudad de Latakia (al noroeste del país), según informaron fuentes militares israelíes.
La operación se realizó, según un portavoz militar israelí, a modo de advertencia a Siria para que deje de "esconder al liderazgo de Hamas", en referencia al líder de esta organización Jaled Mishal, exiliado en ese país.
Baterías de la defensa antiaérea siria dispararon contra los aviones israelíes y una fuente oficial calificó la incursión aérea de 'acción hostil que constituye una provocación inaceptable e injustificable'.
A última hora de la tarde, el ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, dio luz verde al plan del Ejército de ampliar la invasión de la franja de Gaza y tomar posiciones en el norte del territorio.
El Ejército comenzó a disparar con piezas de artillería contra descampados en el norte de la franja y lanzó octavillas desde aviones en las localidades de Beit Lahia y Beit Hanún, instando a sus habitantes a evacuar la zona.
La principal concentración de población en el norte de la franja es el campo de refugiados de Yabalia, con más de 100.000 habitantes, y donde en octubre de 2004 el Ejército israelí mató a 100 palestinos.
Palestina desconfía en que cesen los ataques si entregan al soldado hebreo
Pese a que diferentes fuentes políticas y militares, aseguraron la posibilidad de detener el operativo militar israelí si se libera a su soldado con vida, los palestinos no confían mucho en estas afirmaciones.
Palestina no cree que los ataques cesen si se libera al soldado hebreo, de 19 años.
Según voceros palestinos, el ejército israelí se sintió ofendido al ser violado e intervenido por los integrantes de la resistencia palestina cuando se llevó a cabo la operación de Kerem Shalom, ejecutada el pasado domingo.
Según el corresponsal de la cadena Al Jazeera, Shirin Abu Akeli, los israelíes, ya estaban planeando una ofensiva militar contra la franja de Gaza, antes del secuestro del soldado hebreo.
Al parecer, Israel quiere golpear de manera contundente a la resistencia palestina y no se descarta el asesinato de dirigentes políticos en los próximos días. Israel continúa atacando a la franja de Gaza bajo el argumento de que la resistencia palestina mantiene secuestrado a uno de sus soldados.

30 ANIVERSARIO DE LA REVISTA "EL VIEJO TOPO" Y NUEVA WEB www.elviejotopo.com


Aprovechando el próximo30 aniversario, se ha puesto en funcionamiento la nueva página web de “ElViejo Topo” ( www.elviejotopo.com <http://www.elviejotopo.com/> ), en ella podrás ir conociendo las últimas novedades que se han editado, y parte de su fondo. También encontraras la información actualizada referida a la publicación mensual.
La revista “El Viejo Topo” fue fundada en 1976 en Barcelona (España), y desde sus inicios se ha convertido en una revista de referencia para personas inquietas y comprometidas, cuadros políticos y sindicales,profesores universitarios, agentes sociales, etc. Surgida poco antes de iniciarse la Transición, una parte de sus colaboradores se incorporaron alas instituciones de la democracia, otros sin embargo permanecieron en el combate político y cultural diario, sin hacer ninguna concesión. El Viejo Topo pretende ofrecer informaciones, opiniones y análisis que vanmás allá de lo que suele encontrarse en los medios de comunicación yeditoriales habituales, yendo a la raíz de las cosas desde una radical independencia.

20 de juny 2006

TRIOMF DEL SÍ A SANTA COLOMA


Santa Coloma va dir SÍ al nou Estatut. Els resultats són força semblants a la mitjana de Catalunya (el sí només sis dècimes per sota, el no un punt per sobre), a excepció de la participació (nou punts per sota). ICV-EUiA a Santa Coloma es mostra força satisfeta pel resultat i per la campanya que la coalició ha realitzat. Gairebé ha estat l’única força que ha sostingut durant els quinze dies el pols ben actiu en pro del sí. L'elevada abstenció una de les més altes de Catalunya, hauría de fer obrir una reflexió sobre la participació ciutadana, i els missatges que li arriban als ciutadans/es sobre les actuacions politiques.

ICV-EUiA vam fer l’acte central de cloenda de campanya que va omplir el poliesportiu de Can Sisteré el passat divendres 16 de juny, amb més de 300 persones(fotografia).

19 de juny 2006

CARTA DELS TREBALLADORS DE BRAUN

CARTA DELS TREBALLADORS DE BRAUN

Com ja sabreu, Braun Española, S.A. ha decidit tancar les portes desprésde 40 anys de servei.Aquest tancament suposa l'acomiadament de 700 treballadors directament,més les 3000 persones que quedaran sense treball, ja que depenien d'ellacom a proveïdors, això suposa que un total de gairebé 4000 famílies esquedin a l’atur.L'empresa no té pèrdues, tot el contrari, en els últims anys s'handoblat els torns contractant a joves per ETT, fins i tot s'ha activat eltorn de nit (torn que duia anys sense funcionar), no obstant això eltrasllat a Xina o a algun país d'Europa de l'Est, preveuen que suposimajors beneficis, a canvi això sí, d'unes condicions laborals precàriesallí on s'instal·lin i de deixar a 4000 famílies en el carrer.L'any 2005 Braun, va ser absorbida per la multinacional americanaProcter&Gamble, des de llavors la política de l'empresa ha sofert unatransformació progressiva cap al capitalisme més brutal.El tancament és pràcticament definitiu, no obstant això els treballadorsde Braun no ho acceptarem sense abans lluitar amb totes les nostresforces, és per això que has rebut aquest email, volem defensar elsnostres drets i amb la teva col·laboració la nostra veu serà més forta.Simplement amb aquest gest pots ajudar a 4000 famílies, NO COMPRIS NI UNSOL PRODUCTE D'AQUESTA LLISTA DURANT UN MES, només això, perquèd'aquesta manera entenguin que els treballadors no estem disposats a sertractats com escombraries.Ho hem fet moltes vegades, ens vàrem llençar al carrer l’ 11-M per ademostrar la nostra repulsa al terrorisme, som el país més solidari delmón contribuint econòmicament per al desenvolupament dels països deltercer món, no mereixem aquest tracte i hem de demostrar-ho.Ahir li va tocar a SEAT, avui és BRAUN, demà pot ser la teva empresa…haarribat l'hora de plantar cara… TU POTS AJUDAR-NOS!!!Per favor, envia aquest mail a tots els teus contactes, estem en lesvostres mans.ELS TREBALLADORS I ELS SEUS FAMÍLIES US HO AGRAÏM DE TOT COR.

PRODUCTES PROCTER&GAMBLE:ACE, Ariel, Dash, Lenor, Don Limpio, Fairy, Eukanuba, Pringles, Clairol, Duracell, Febreze, Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, Hugo Boss, Lacoste, Max Factor, Olay, Old Spice, Oral B, Pantene, SatinCare, Tampax, Vicks, Charmini, per descomptat BRAUN!!!

13 de juny 2006

REUNIÓ MOVIMENT CIUTADA D'ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA


El proper dimecres 21 a les 19:30h. Al local del carrer Prat de la Riba, 36, realitzarem una trobada de companys/es, amics/gues per valorar la situació del moviment ciutadá i veïnal a la ciutat, així com per explicar l'Assemblea anual de la FAVGRAM.

Esteu tots convidats/des, tots/es som veïns/es

ACTE CENTRAL FINAL DE CAMPANYA DEL REFERENDUM A SANTA COLOMA


Divendres 16 de juny a les 19.30 hores
Poliesportiu de Can Sisteré
C/St.Carles (al costat de l'Ajuntament)
Santa Coloma de GramenetPresenta:
Loli Gómez, portaveu d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Sta.Coloma

Intervenen:
Àngel Pla, regidor i coordinador local d’EUiA de Sta.Coloma
Joan Herrera, portaveu del grup IU-ICV al Congrés.
Joan Boada, portaveu del grup d'ICV-EA al Parlament de Catalunya.

Jordi Miralles, coordinador general d'EUiA.
Joan Saura, president d'ICV.Mes informació:
http://www.icv.cat/
www.euia.cat

10 RAONS PER DIR SI A L'ESTATUT

PER UNA FESTA MAJOR POPULAR I PARTICIPATIVA!!RECUPEREM ELS XIRINGUITOS DE LES ENTITATS!!Ara fa quatre anys i arran del començament de les obres del metro va desaparèixer l’espai de les entitats a la Festa Major. En aquell moment EUiA vam fer saber la nostra disconformitat.

Publicat el 31-08-02 al Punt
"Dediquen un «culet, culet» a Muñoz per la falta de fira.Esquerra Unida i Alternativa ha decidit protestar amb humor per l'anul·lació de la Fira d'Entitats, que enguany no es fa perquè els terrenys de Can Zam estan ocupats per les obres del metro. Durant el pregó, membres de la formació van desplegar una pancarta amb un gran Shin Chan que exclamava: «Ei, que no hi ha fira!». EUiA reivindicava així «una festa major plural i participativa». La formació també va repartir fulls amb les seves queixes, de les quals destaca que «no s'ha volgut buscar un lloc alternatiu per a les entitats». La festa de Santa Coloma tenia tradicionalment un espai on els diferents col·lectius de la ciutat muntaven casetes. A banda de la pèrdua econòmica i la falta de participació de què es queixen les entitats, els colomencs més noctàmbuls perden així durant almenys tres anys l'espai per acabar la festa."

I continuem reivindicant-ho:

· Entitats esportives com el Rugby, el Draft Gramenet, el Vòlei, el Ràpid Santa Coloma, entitats de solidaritat com Sahbi, el Casal de Cuba, associacions de veïns com les promotores de la festa del Districte III, moviments socials com l’Assemblea de Joves-Krida o l’Ateneu i diversos partits politics eren presents, en un espai de trobada i de fer ciutat.
· Son molts els colomencs/ques que tot i ja no viure a la nostra ciutat feien dels "xiringuitos" un espai de retrobada amb companys/es d’Institut, amics/gues i/o d’espai lúdic.
· Considerem que la desaparició d’aquest espai no ha trobat substitució adient. Pensem que les entitats de la ciutat deurien ser al carrer per la Festa Major.
· Demanem que per la Festa Major de 2006 es trobi un lloc adient per recuperar un espai tradicional a Santa Coloma, que era punt de trobada i que era una mostra de la riquesa de la participació ciutadana a Santa Coloma.
· Sol·licitem un espai amb contingut dins la programació, per una Festa Major Popular i Participativa.

EL SOC ESPERA QUE SE HAGA JUSTICIA TRAS LA ADMISION DE LA QUERELLA CONTRA LA DUQUESA DE ALBA


El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) espera que se haga "justicia" tras la admisión a trámite de su querella criminal contra la duquesa de Alba, Cayetana Fitz James Stuart, por presuntas injurias tras los calificativos que empleó, supuestamente, para dirigirse al colectivo tras los incidentes del pasado 28 de febrero.
El juzgado de instrucción 8 de Sevilla admitió el jueves a trámite la denuncia del SOC contra la duquesa de Alba por sus críticas a quienes se opusieron a su nombramiento como Hija Predilecta de Andalucía y ha decidido enjuiciar los hechos como una falta.
El secretario general del SOC, Diego Cañamero, dijo que espera que el caso sea enjuiciado justamente porque "creo que a veces hay cierta influencia económica que hace que la justicia, en algunos casos, pueda tambalearse hacia los intereses" de los más poderosos.
Cañamero reiteró que el único objetivo del sindicato con la presentación de dicha querella es que "la duquesa rectifique, que pida disculpas.
"No queremos nada más de ella con esto, ni dinero ni cortijos, sino que se reponga nuestra dignidad", añade el Secretario General del sindicato.
Juicio por faltas
Por su parte, el abogado del sindicato, Luis Ocaña, informó de que el caso será enjuiciado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, que dictó un auto admitiendo la querella a trámite, un auto en el que se indicaba que los hechos pueden ser constitutivos de una falta.
A su juicio, la vista oral por el caso podría señalarse para el próximo mes de julio.
Las protestas del 28-F
Los hechos se produjeron el pasado 28-F como consecuencia de la protesta realizada por el colectivo ante la concesión a la duquesa de la distinción de ’Hija Predilecta de Andalucía’.
Según explicó en su día el abogado del SOC, la querella criminal contra la duquesa de Alba se interpuso "por un presunto delito de injurias" como consecuencia de las declaraciones que hizo la duquesa el día 28 de febrero donde "claramente insultó a los trabajadores concentrados diciéndoles que eran unos locos, unos sinvergüenzas y unos delincuentes".
Ambas partes acudieron a un acto de conciliación en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla el pasado día 3 de mayo, acto al que no acudió la duquesa y en el que no hubo avenencia entre las partes.
"Esperemos que en esta ocasión la Justicia pueda más que el dinero porque somos un sindicato que ahora cumple su 30 aniversario y hemos estado siempre defendiendo y dignificando una clase social", aseveró el sindicalista
http://www.soc-andalucia.com/

IU PREGUNTA SOBRE LOS VUELOS DE LA CIA Y EL GOBIERNO SE ESCUDA EN EL SECRETO PARA NO RESPONDER


El Gobierno, a través de una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria presentada por Gaspar Llamazares, se ha escudado en la valoración de que “todas las actividades e informaciones relacionadas con el Centro Nacional de Inteligencia están clasificadas de secreto” para no dar explicaciones a la principal cuestión planteada por el presidente del Grupo Parlamentario de IU-ICV, quién interrogó sobre “la existencia de protocolos reservados de colaboración CIA-CNI”, en relación a los vuelos ilegales realizados por la agencia de espionaje norteamericana que tuvieron escala en aeropuertos españoles.En la respuesta remitida al Congreso a través del Ministerio de la Presidencia, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero especifica que “el artículo 5.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, establece que ‘las actividades del centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los acuerdos internacionales”.Además, dadas las reiteradas peticiones de comparecencia del director del CNI ante la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados del Congreso –conocida coloquialmente como Comisión de secretos oficiales- formuladas por Llamazares, éste preguntó también sobre “qué mecanismo de información va a poner en marcha el Gobierno” ante la mencionada comisión parlamentaria para que el Parlamento pueda recibir datos sobre los vuelos de la CIA en nuestro país.El Gobierno responde a esta cuestión que “la Resolución del Presidente del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, para el acceso por la Cámara al conocimiento de las materias clasificadas, y la propia Ley reguladora del CNI han demostrado su eficacia, logrando aunar el legítimo ejercicio del derecho parlamentario al control político y a la información con la protección de la reserva sobre las materias clasificadas con arreglo a la Ley”.Gaspar Llamazares valora y espera que, tras esta respuesta, el Gobierno “dé el paso que hasta ahora ha eludido y que le venimos reclamando desde hace meses, y atienda a nuestras reiteradas solicitudes de comparecencia -alguna de ellas ya calificada favorablemente por la Mesa de la Cámara hace semanas- ante la Comisión de secretos oficiales para dar detalles de toda la información y las últimas novedades de las que disponga sobre este caso”.

EUiA DÓNA SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE BRAUN


1. Esquerra Unida i Alternativa dóna suport als 761 treballadors i treballadores de l’empresa BRAUN, situada a Esplugues, per la defensa i manteniment dels seus llocs de treball, davant l’anunci de tancament de la factoria l’any 2008, fet públic recentment per la companyia. Tancament que planteja malgrat els beneficis de 20,1 milions d’ euros obtinguts del 2000 al 2004.
2. EUiA demana l’empresa que adopti una actitud dialogant i que interrompi l’adopció de mesures unilaterals que perjudiquen l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació dels treballadors i treballadores afectats i afectades.
3. Esquerra Unida i Alternativa considera fonamental buscar solucions a la situació i posar la defensa dels interessos de les treballadores i els treballadors per davant de qualsevol altra consideració. A aquest efecte endegarà iniciatives parlamentàries i institucionals, amb l’objectiu de garantir els drets i interessos dels treballadors.
4. EUiA denuncia que les polítiques de deslocalització no són més que manifestacions d’un model productiu basat a l’abaratiment de costos, la precarietat i la desregulació al qual cal oposar un nou model que aposti per situar els treballadors al primer plànol del funcionament del sistema productiu.
5. Així mateix, Esquerra Unida i Alternativa insta la Conselleria de Treball a fer front a aquesta nova deslocalització, defensant els drets i interessos dels treballadors i treballadores i el teixit productiu del país, posant fi a l’actitud, massa comprensiva amb les necessitats i interessos de les grans multinacionals i grups económics del país, que van caracteritzar l’etapa anterior.