06 de maig 2013

#tempsdelluita per l'escola públicaNi LOMCE ni retallades. ni PP ni CiU. ni Wert ni Rigau. l’Educació: de totohom, per a tothom!


L’avantprojecte de la LOMCE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa) que té previst posar en
marxa el Ministerio de Educación, és un atac a l’escola pública en general i a l’escola en català en particular. Es tracta de la modificació de 75 articles de la LOE en un Únic article. Els principals canvis
respecte de la LOE tenen a veure amb el currículum, l’avaluació, la promoció i titulació, la concepció de la
FP l’autonomia dels centres.
L’avantprojecte de Llei ha estat redactat d’esquenes a la comunitat educativa, sense tenir en compte cap
anàlisi objectiu de la LOE i menyspreant els organismes i institucions que treballen a favor de l’Educació
Pública. A més, no s’ha dut a terme cap diagnosi prèvia mínimament rigorosa de la situació actual del sistema educatiu.
No hem de perdre de vista que, acompanyant la presentació de l’avantprojecte de la LOMCE, els Pressupostos Generals que van ser presentats pel 2013 aprofundeixen encara més en les retallades del govern de PP en l’àmbit educatiu. Des que Wert és Ministre d’Educació, el govern ha retallat 5.212 milions d’euros en Educació. Aquesta xifra ens situa en una despesa educativa d’entorn el 3,9%, una xifra que ens situa als índex dels anys 80 i a la cua dels estats de la OCDE i de la UE.
La LOMCE, si s’aprova en les condicions en què ha estat presentada, suposarà un atac sense precedents en
cinc àmbits diferents: lingüístic, cohesió social, competències autonòmiques, finançament públic i participació.
A Catalunya, el govern de CiU i la Consellera Irene Rigau també han suposat una involució profunda de
l’escola pública. El pressupost destinat a Educació (2012) ha tornat als mateixos nivells que el 2007, però
amb 150.000 alumnes més i gairebé 3000 professors/es menys. S’han aturat, en dos anys de govern, el
90% dels projectes educatius que tenien com a base les millores en la cohesió social (beques estudi, beques menjador, Plans Educatius d’Entorn, Projecte 1x1, etc). En definitiva, Catalunya ha retrocedit i, ara,
s’inverteix en Educació un 3,6% del producte interior brut (PIB), molt per sota de la mitjana europea (que
està en el 5,2%) i, fins i tot, de la mitjana de l’estat espanyol (que és del 3,9%).

#tempsdelluita per l’escola pública
Ni LOMCE ni retallades. ni PP ni CiU. ni Wert ni Rigau. 
l’Educació: de totohom, per a tothom!
LOMCE: Un atac a la cohesió social a través de la llengua catalana.
La LOMCE suposa, juntament amb les sentències del Tribunal Constitucional i la interlocutòria del TSJC, un
atac frontal al model d’immersió lingüística de l’escola pública catalana. Es tracta, no obstant, d’un atac a
la cohesió social a través de la llengua vehicular de l’escola pública.
A Catalunya, des de la recuperació de la democràcia, ens hem dotat de dos grans instruments amb un
ampli consens social per a garantir la cohesió social i evitar la fractura: l’escola pública i la immersió lingü-
ística. Ara, la dreta del PP i CiU, es conxorxen per atacar la cohesió social a Catalunya; uns posen l’accent
en el mecanisme d’immersió lingüística (PP), però tots dos avalen les retallades i l’atac a l’escola pública en
benefici de la privada, especialment d’elit (CiU i PP).
La LOMCE permet una segregació primerenca de l’alumnat i les sentències i interlocutòries del TC i del
TSJC marquen la línia, també, cap a una segregació d’alumnat per raons de llengua.
 www.facebook.com/esquerraunidaalternativa
 www.twitter.com/@EUiA_nacional
www.euia.cat#tempsdelluita per l’escola pública


Una eina per aprofundir en la fractura social
Deixant el tractament del català com a llengua vehicular a l’educació, especialment la pública, la LOMCE
també preveu altres mecanismes que fomenten la fractura social i, per tant, no blinden la cohesió social
necessària sempre i imprescindible en temps de crisi per a les famílies i els col·lectius més vulnerables.
• Converteix l’educació en una carrera d’obstacles: les constants proves, revàlides i les avaluacions finals
d’etapa fan que l’alumnat amb unes necessitats educatives específiques sigui expulsat del sistema
educatiu quan aquesta hauria de ser la garantia d’igualtat d’oportunitats.
• El procés educatiu perd pes en benefici d’un ensenyament resultadista.
• Permet que centres educatius seleccionin l’alumnat amb proves d’accés.
El braç armat de wert. La LOMCE: antidemocràtica,
anticonstitucional i re-centralitzadora
La LOMCE és una Llei Orgànica més pensada per a controlar ideològicament la població que no per a garantir una formació i educació basada en l’esperit crític, l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Tal i com va dir en una sessió plenària del Congrés el ministre Wert, la seva intenció és “españolizar a los catalanes” i, per
això, la LOMCE es dota d’un seguit d’estratègies recentralitzadores que no respecten el fet que Espanya és
un estat plurinacional, pluricultural i plurilingüe:
• L’Estat té molt més percentatge de decisió a l’hora de programar el currículum. , mentre es redueix el
del govern autonòmic.
• Són les administracions educatives qui desenvoluparan els continguts comuns mentre que els centres
Al servei dels mercats i de gestió privatitzadora
La LOMCE fa entrar l’empresa i l’esperit mercantilista del capitalisme a l’aula. Així, es planifiquen estratè-
gies per a garantir que l’alumnat estudiarà en funció de les necessitats dels Mercats i, a l’hora, els centres
educatius de titularitat pública seran gestionats com si fossin empreses privades:
• Preveu classificar centres educatius en funció dels resultats en rànkings públics.
• S’instaura el que a l’empresa privada es coneix com a ‘paga per resultats’. És a dir, els centres educatius rebran diner públic en funció dels seus resultats i no de les necessitats educatives de l’alumnat.
• S’opta per una ‘Nova gestió’: finançament extern i amb patrocinadors, especialització de centres, autonomia de gestió per a la Direcció del centre, selecció de personal a criteri del centre, mobilitat del
professorat sense complir la Llei de la Funció pública.
• S’amplia la possibilitat de concerts educatius i, per tant, es prioritzen els centres que avantposen els
criteris econòmics per sobre dels criteris pedagògics.
• Es mantenen els concerts a les escoles que segreguen per sexes, d’elit i de caràcter d’adoctrinament
catòlic.
 www.facebook.com/esquerraunidaalternativa
 www.twitter.com/@EUiA_nacional
www.euia.cat

Sense participació ni democràcia interna
No a la LOMCE.
Per segregadora. per antidemocràtica. I per elitista. 
mobilitzem-nos per aturar-la! i exigim:
Per tant, hem de dir amb força: Una eina per aprofundir en la fractura social
Deixant el tractament del català com a llengua vehicular a l’educació, especialment la pública, la LOMCE
també preveu altres mecanismes que fomenten la fractura social i, per tant, no blinden la cohesió social
necessària sempre i imprescindible en temps de crisi per a les famílies i els col·lectius més vulnerables.
• Converteix l’educació en una carrera d’obstacles: les constants proves, revàlides i les avaluacions finals
d’etapa fan que l’alumnat amb unes necessitats educatives específiques sigui expulsat del sistema
educatiu quan aquesta hauria de ser la garantia d’igualtat d’oportunitats.
• El procés educatiu perd pes en benefici d’un ensenyament resultadista.
• Permet que centres educatius seleccionin l’alumnat amb proves d’accés.
El braç armat de wert. La LOMCE: antidemocràtica,
anticonstitucional i re-centralitzadora
La LOMCE és una Llei Orgànica més pensada per a controlar ideològicament la població que no per a garantir una formació i educació basada en l’esperit crític, l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Tal i com va dir
en una sessió plenària del Congrés el ministre Wert, la seva intenció és “españolizar a los catalanes” i, per
això, la LOMCE es dota d’un seguit d’estratègies recentralitzadores que no respecten el fet que Espanya és
un estat plurinacional, pluricultural i plurilingüe:
• L’Estat té molt més percentatge de decisió a l’hora de programar el currículum. , mentre es redueix el
del govern autonòmic.
• Són les administracions educatives qui desenvoluparan els continguts comuns mentre que els centres
Al servei dels mercats i de gestió privatitzadora
La LOMCE fa entrar l’empresa i l’esperit mercantilista del capitalisme a l’aula. Així, es planifiquen estratè-
gies per a garantir que l’alumnat estudiarà en funció de les necessitats dels Mercats i, a l’hora, els centres
educatius de titularitat pública seran gestionats com si fossin empreses privades:
• Preveu classificar centres educatius en funció dels resultats en rànkings públics.
• S’instaura el que a l’empresa privada es coneix com a ‘paga per resultats’. És a dir, els centres educatius rebran diner públic en funció dels seus resultats i no de les necessitats educatives de l’alumnat.
• S’opta per una ‘Nova gestió’: finançament extern i amb patrocinadors, especialització de centres, autonomia de gestió per a la Direcció del centre, selecció de personal a criteri del centre, mobilitat del
professorat sense complir la Llei de la Funció pública.
• S’amplia la possibilitat de concerts educatius i, per tant, es prioritzen els centres que avantposen els
criteris econòmics per sobre dels criteris pedagògics.
• Es mantenen els concerts a les escoles que segreguen per sexes, d’elit i de caràcter d’adoctrinament
catòlic.

#tempsdelluita per l’escola pública
Sense participació ni democràcia interna
La LOMCE és, de facto, la mort de la democràcia i la participació dins de la vida del centre educatiu. Aquest
aspecte de la Llei, per tant, és clarament contrari a l’esperit del que es proclama a l’article 27 de la CE.
La reforma de la democràcia i la participació dins dels centres, disfressat del que el PP anomena “autonomia del centre” trenca amb la tradició participativa de l’escola pública i obre les portes a una gestió jeràrquica, a l’estil de l’escola privada religiosa. Els aspectes més preocupants són:
• El Consell Escolar passa a ser un òrgan merament consultiu i informatiu i, per contra, les funcions de
decisió passen a la competència exclusiva del director o directora del centre (anomenat directament per
l’Administració i no mitjançant una elecció democràtica de la comunitat educativa).
• L’equip directiu dels centres passen a ser una gerència professionalitzada restringint, per tant, l’accés
a tasques de direcció.
• L’equip directiu va cap a un model jeràrquic i unipersonal on perden pes les direccions col·legiades.
No a la LOMCE.
Per segregadora. per antidemocràtica. I per elitista.
mobilitzem-nos per aturar-la! i exigim:
• La retirada de l’avantprojecte de la llei.
• L’obertura d’un període de diàleg amb la comunitat educativa i les forces polítiques i socials del
conjunt de l’estat, establint una diagnosi compartida de la realitat educativa.
• Equiparar el % del PIB que destinen la mitjana dels països de la UE en inversió educativa també al conjunt de l’estat i als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya (7% del PIB).
• Una Educació pública, de titularitat i gestió pública que garanteixi el dret universal a l’educació.
• Una aposta per l’etapa educativa 0-3 anys de qualitat i pública, ja que els últims estudis avalen
aquesta etapa com a determinant en la formació futura de l’infant.
• Una Educació, de tothom i per a tothom, al llarg de la vida i que no maltracti els ensenyaments
artístics ni la filosofia i l’ètica.
• Una Educació laica, personalitzada, integral, inclusiva i coeducativa.
• Una Educació fonamentada en els valors de la igualtat, de la democràcia i de l’equitat i la justícia social.


1 comentari:

  1. La defensa de la educación pública es fundamental para conseguir una evolución de una sociedad sana y equitativa, los recortes empeorarán la calidad de la enseñanza lo cual creará una diferencia no solo económica si no intelectual y de convivencia.
    La lucha debe continuar y seguir manifestándonos en contra de los recortes.

    ResponElimina