19 de març 2011

(PSE - EBR) Ordre del dia CIP 22-03-11

Comissió Informativa Permanent

22-03-2011

 

En ús de les facultats que m'atorga l'article 21.1c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim Local, us convoco a la sessió ordinària de la Comissió Informativa Permanent de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que es farà el proper dimarts, 22 de març de 2011, a les 10:30  hores, a la sala de plens. Els assumptes a tractar en aquesta sessió són els que figuren a l'ordre del dia que es detalla a continuació.

 

 

 

 

 

El president

Joan Carles Mas i Bassa

 

Santa Coloma de Gramenet, 18 de març de 2011

 

 

 

Ordre del dia


 

1

 

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta número 2/2011, corresponent a la sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2011.

 

 

 

2

 

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

 

 

 

3

 

ALCALDIA [Secretaria General / Servei Jurídic]

 

Proposta d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de l'Administració Electrònica.

 

 

 

4

 

ALCALDIA [Solidaritat i Cooperació]

 

Aprovar el Pla director Local de Cooperació al desenvolupament, Solidaritat i Foment de la Pau a Santa Coloma de Gramenet.

 

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA [Direcció de Serveis Interns]

 

Proposta d'aprovació d'expedients de modificació de crèdit del Pressupost 2011.

 

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA; PONÈNCIA DE CULTURA I JOVENTUT

 

Proposta d'aprovació del Pla Director de l'Escola de Música "Can Roig i Torres.

 

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA;

PONÈNCIA D'EDUCACIÓ, INFÀNCIA I MEDI AMBIENT

 

Proposta de modificació de l'annex 2, del Reglament que regula les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat de les escoles bressol sufragades amb fons públics de la ciutat.

 

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I COMERÇ

 

Proposta de ratificació del conveni amb el Sr. Joan Bonavia Lagarda, en relació a l'expropiació de la finca del c. Navarra, 16.

 

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I COMERÇ

 

Proposta d'aprovació inicial de la relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es considera necessari expropiar i incoar expedient d'expropiació forçosa de part de la finca situada al c. Santiago Rusiñol, 38.

 

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 


Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l'acta que s'aprova definitivament.


 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada